Ladowanie
Formularz Szukaj
Polski  
Kontrastowy    |  times new roman   verdana   arial   tahoma   helvetica   
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach
(Wersja opublikowana)
Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg
ul. Miła 73
25-618 Kielce

Tel.(41) 345-64-12, 345-63-98, 345-63-99
fax (41) 344-51-45

e-mail:pzd@pzdkielce.pl
http://www.pzdkielce.pl


Dyrektor - Zbigniew Wróbel


W strukturze administracyjnej powiatu wyodrębniono jednostkę organizacyjną - Powiatowy Zarząd Dróg, działającą w imieniu Zarządu Powiatu. W skład Powiatowego Zarządu Dróg wchodzą tzw. służby liniowe, oparte na pracy obwodów drogowych. Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg posiada trzy obwody drogowe: w Celinach, Łagowie i Strawczynku, które utrzymują drogi powiatowe na terenie 19 gmin.


Infrastruktura techniczna.

5.1. Komunikacja

5.1.1. Drogownictwo

Jedną z reform wprowadzonych od początku 1999 roku, a spowodowaną bezpośrednio reformą administracyjną kraju, jest reforma drogownictwa, w wyniku której drogi publiczne ze względu na funkcjonowanie w sieci drogowej, dzielą się obecnie na następujące kategorie:
• drogi krajowe
• drogi wojewódzkie
• drogi powiatowe
• drogi gminne
W zależności od kategorii, każda droga posiada swojego właściciela i zarządcę .
Drogi krajowe są własnością Skarbu Państwa, a zarządzającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, działająca z upoważnienia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.
Zarządcą dróg wojewódzkich są zarządy dróg wojewódzkich podległe marszałkom województw a bezpośrednie funkcje zarządu na sieci tych dróg sprawują zarządy dróg wojewódzkich.
Drogi powiatowe z mocy prawa stały się własnością powiatów reprezentowanych przez starostów. Do zarządu nad drogami powiatowymi powołuje się zarządy dróg powiatowych.
Sieć dróg gminnych pozostaje w zarządzie gmin lub jednostek przez nie powołanych.
Na obszarze powiatu kieleckiego obejmującego swym zasięgiem 19 gmin, znajduje się:
• dróg krajowych – 143,454 km
• dróg wojewódzkich – 266,686 km
• dróg powiatowych – 1128,499 km
• dróg gminnych około– 1500 km

Część dróg powiatowych ma wyraźnie nadrzędny charakter ze względu na funkcje gospodarcze, np. komunikacyjne:Piekoszów - Gnieździska,Suków-Chmielnik lub turystyczne,Huta Nowa – Święty Krzyż.
Długość dróg powiatowych (w km) przypadających na poszczególne gminy przedstawia poniższ informacja.

Długość dróg powiatowych w (km)

Gmina Długość dróg w tym
w(km) nawierzchni
twardej(km)
1. Chęciny 74,9 69,4
2. Chmielnik 86,2 76,9
3. Morawica 81,9 64,2
4. Piekoszów 59,2 56,7
5. Pierzchnica 72,9 66,8
6. Sitkówka-Nowiny 25,1 24,5
7. Mniów 65,2 64,0
8. Łopuszno 67,5 67,0
9. Strawczyn 45,8 45,0
10.Raków 49,0 31,7
11.Miedziana Góra 38,8 35,5
12.Zagnańsk 68,0 63,2
13.Bieliny 41,3 39,0
14.Łagów 53,8 46,7
15.Bodzentym 75,2 61,4
16.Nowa Słupia 42,1 28,3
17.Górno 41,4 35,6
18.Masłów 43,6 43,6
19.Daleszyce 96,5 87,6
Ogółem: 1128,1 1011,1

Na obszarze powiatu kieleckiego nawierzchnię twardą posiada 89,60 % dróg powiatowych i ok. 50 % dróg gminnych.
Istotnym elementem infrastruktury drogowej są mosty i przepusty, w znaczący sposób wpływające na przepustowość i nośność drogi. W ciągu dróg powiatowych znajduje się ogółem 1206 przepustów i 122 mosty o długości 1 315 m.
Sieć drogowa powiatu kieleckiego to przede wszystkim drogi powiatowe, mające zasadnicze znaczenie dla układu komunikacyjnego powiatu oraz gminne mające znaczenie lokalne lecz również istotne z punktu widzenia spójności całego systemu drogowego.
Nadrzędny układ komunikacyjny powiatu stanowią korytarze dróg krajowych i wojewódzkich. Drogi krajowe przebiegające przez powiat to przede wszystkim tranzytowe szlaki komunikacyjne przenoszące ruch zewnętrzny, które w powiązaniu z drogami wojewódzkimi stanowią szkielet komunikacyjny, do którego powinny być nawiązane wszelkie rozwiązania komunikacyjne na drogach powiatowych.
Drogi krajowe przebiegające przez powiat kielecki, stanowiące podstawę całego układu komunikacyjnego województwa to :
• nr 7 Gdańsk - Warszawa – Kraków (ok. 29 km) biegnąca przez gminy: Zagnańsk, Masłów, Miedziana Góra, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Chęciny, droga ta stanowi główny korytarz komunikacyjny w kierunku Północ – Południe
• nr 74 Sulejów – Kielce - Krasnik ( ok. 66 km) biegnąca przez gminy: Mniów, Miedziana Góra, Masłów, Górno, Bieliny, Łagów, stanowiąca otwarcie na wschodnią i zachodnią Polskę
• nr 73 Kielce – Tarnów (ok. 42 km) biegnąca przez gminy: Morawica, Chmielnik, będąca dodatkowym wsparciem dr. nr 7 w kierunku południowym
• nr 78 Siewierz – Chmielnik ( ok. 6 km) biegnąca przez gminę Chmielnik , otwierająca powiat na dogodne połączenie z przemysłowym Śląskiem.

Jedna z nich - droga krajowa nr 7 ( międzynarodowa E-77), została zaliczona do dróg ekspresowych z założeniem dostosowania jej do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej. Województwo świętokrzyskie ubiega się o przyznanie statusu drogi ekspresowej także dwu innym drogom krajowym przebiegającym przez powiat kielecki – drodze nr 74 oraz drodze nr 78
Do najważniejszych dróg wojewódzkich zaliczyć należy drogi będące połączeniami komunikacyjnymi pomiędzy drogami krajowymi, które stanowią jakby obwodnice Kielc, a mianowicie:
• droga nr 750 Ćmińsk - Lekomin łącząca drogę nr 7 z drogą nr 74
• droga nr 763 Chęciny-Morawica łącząca drogę nr 7 z drogą nr 73
• droga nr 745 Radlin-Dąbrowa łącząca drogę 74 z drogą 73 (będąca również drogą dojazdową do lotniska w Masłowie)
oraz drogi wojewódzkie łączące Kielce (siedzibę powiatu i stolicę województwa) z siedzibami gmin:
• droga nr 760 do Łopuszna i Piekoszowa
• droga nr 748 do Strawczyna
• droga nr 764 do Daleszyc i Rakowa
• droga nr 752 do Bodzentyna
• droga nr 753 do Nowej Słupi
• droga nr 762 do Małogoszcza
• droga nr 766 do Pińczowa

Ponadto występują drogi wojewódzkie:
• droga nr 756 łącząca gminy: Nowa Słupia, Łagów i Raków
• droga nr 751 z Nowej Słupi do Bodzentyna i Suchedniowa
• droga nr 765 z Chmielnika do Staszowa,
• droga nr 728 Końskie – Łopuszno – Małogoszcz - Jędrzejów i droga nr 761 Białogon - Piekoszów.

Spośród 19 gmin powiatu kieleckiego najgorsze położenie pod względem dostępności do nadrzędnego układu komunikacyjnego ma Pierzchnica oddalona od głównych ciągów drogowych oraz w mniejszym stopniu Masłów. Pozostałe ośrodki gminne w mniejszym lub większym stopniu mają zapewniony bezpośredni dostęp komunikacyjny do dróg wojewódzkich i krajowych.
Najkorzystniejszy układ występuje w Chmielniku, Łagowie, Morawicy, Górnie, Chęcinach, gdzie nie ma problemów w połączeniach z drogami krajowymi i wojewódzkimi we wszystkich kierunkach oraz w Bodzentynie, Nowej Słupi, Rakowie, Łopusznie – czterokierunkowe połączenia drogami wojewódzkimi. Mniów, Miedziana Góra leżą w ciągu drogi krajowej nr 74, a Zagnańsk, Piekoszów, Strawczyn, Bieliny w ciągu dróg wojewódzkich.

Struktura organizacyjna
W strukturze administracyjnej powiatu wyodrębniono biuro Powiatowego Zarządu Dróg, działające w imieniu Starosty oraz tzw. służby liniowe oparte na pracy obwodów drogowych. Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg posiada trzy obwody w Strawczynku, Łagowie i Celinach k. Chmielnika, które utrzymują drogi powiatowe na terenie gmin (rys. 6).

Stan nawierzchni dróg
Z dniem 1 stycznia 1999r. zostały przejęte od Dyrekcji Dróg Publicznych w Kielcach drogi wojewódzkie, które zostały zakwalifikowane jako drogi powiatowe. Dróg tych przejęto 1128,5 km, z których najwięcej – 52,2% stanowią drogi o nawierzchni bitumicznej, 25,5% dróg to ciągi komunikacyjne o utrwaleniu powierzchniowym, 7,9% stanowią drogi tłuczniowe, 7,5% naturalne gruntowe. Najmniej, bo 0,2% stanowią drogi betonowe, 2,9% gruntowe ulepszone oraz 3,5% drogi brukowe. Dwie trzecie z około 1011 km dróg o nawierzchni twardej wymaga natychmiastowych wzmocnień konstrukcji (położenia dywanika bitumicznego), gdyż większość z nich była budowana w latach 70 –tych. Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni brano pod uwagę parametry natężenia ruchu w perspektywie pięciu, dziesięciu lub piętnastu lat, czyli konstrukcje tych nawierzchni odpowiadają natężeniu przewidywanemu najdalej do końca lat 80 –tych. Jak wiadomo w latach 90 -tych nastąpił bardzo szybki rozwój motoryzacji, wyrażający się m.in. tym, że liczba pojazdów wzrosła dwukrotnie (w 1999 roku zarejestrowanych jest ponad 9 milionów samochodów osobowych i ponad 1,5 miliona ciężarowych ).
Z pewnością nikt przy projektowaniu dróg 25 lat temu nie przewidział takiego natężenia ruchu na drogach. Dlatego w ostatnich 10 –ciu latach wraz ze wzrostem liczby samochodów (szczególnie ciężarowych ) nastąpiło znaczne pogorszenie stanu nawierzchni dróg. W ciągu 2 lat funkcjonowania PZD wyremontowano ok. 95 600 m² ubytków w nawierzchniach dróg powiatowych, ale są to tylko działania doraźne. Jeżeli w najbliższym czasie nie zostaną wzmocnione drogi poprzez położenie dodatkowych warstw nawierzchni, w przyszłości trzeba będzie odbudowywać od podstaw całe konstrukcje nawierzchni drogowych, co 3–krotnie zwiększy koszty. Z przeprowadzonej uproszczonej analizy kosztów wynika, że aby zabezpieczyć drogi powiatowe przed dalszą dewastacją należy wydać bezzwłocznie ponad
100 milionów złotych, podczas gdy cały budżet Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach za rok 1999 i 2000 zamknął się kwotą 14 989 802 zł, a na rok 2001 wynosi 9 294 800,00 zł.
Ponadto ok. 10 milionów potrzeba na odwodnienie korpusu drogowego. Zaległości w czyszczeniu rowów sięgają nawet 20 lat. Zamulona jest większość przepustów, pobocza na wielu drogach są zawyżone o kilkanaście centymetrów, co powoduje, że po większych opadach deszczu woda płynie środkiem jezdni. Część wody przenika poprzez spękania siatkowe w nawierzchni do dolnych warstw konstrukcyjnych, przez co po okresie zimowym pojawiają się na drogach przełomy.
Przejmując tak zły stan techniczny dróg przystąpiono do prac, w wyniku których w latach 1999 – 2000 wykonano :

• modernizację i odnowę 100,290 km - wspólnie z samorządami gmin na kwotę 12 289 545, 00 zł, w tym udział gmin wynosił 7 296 409, 00zł.,
• remonty cząstkowe o powierzchni 95 600 m2 za kwotę 2 293 360,00zł.
• odtworzenie rowów przydrożnych na długości 111 km i ponad 570 000m2 ścinki poboczy za łączną kwotę 1 860 035,00 zł ,
• przebudowanie i wyremontowanie przepustów, których łączny koszt wyniósł 322 571,00zł.,
• ustawienie barier sprężystych o wartości 79 853,00zł.,
• ustawienie znaków drogowych za kwotę 180 234,00zł.,
• odnowienie oznakowania poziomego na kwotę 23 234,00zł.,
• roboty związane z utrzymaniem zieleni (wycięcie drzew , krzewów i wykoszenie trawy na poboczach) za ok. 80 000. tys. zł. ,
• pozostałe prace przy utrzymaniu dróg (utwardzanie dróg gruntowych materiałem kamiennym, roboty interwencyjne itp) których łączny koszt wyniósł ok. 470 000 tys. zł.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt dużego zaangażowania samorządów gminnych, których udział w odnowach i modernizacjach dróg w latach 1999 – 2000 wyniósł > 50%

5.1.2. Koleje
Przez teren powiatu przebiegają 3 linie kolejowe :
• Warszawa - Kraków
• Kielce - Częstochowa
• Kielce – Busko- Zdrój
o łącznej długości 90 km, oraz 10-cio kilometrowy odcinek LH-S na terenie gminy Chmielnik. Tu właśnie należy upatrywać największą szansę na wykorzystanie transportu kolejowego w powiecie. W przyszłości w Chmielniku mogłaby powstać baza dla TIR-ów jadących na Ukrainę lub do Rosji, gdzie kontenery byłyby przeładowywane na wagony kolejowe. W ten sposób nastąpiłoby ograniczenie ruchu ciężkich samochodów ciężarowych i wykorzystany mało eksploatowany odcinek linii kolejowej .

5.1.3. Lotnictwo
Na terenie gminy Masłów znajduje się lotnisko o powierzchni 73 ha, którego właścicielem jest Skarb Państwa. W miesiącu wrześniu 1999 roku Wojewoda Świętokrzyski decyzją administracyjną potwierdził nabycie prawa własności do tej nieruchomości przez Samorząd Województwa. Po uprawomocnieniu się decyzji i uzyskaniu prawa własności, lotnisko ma dużą szansę być uwzględnionym w programie rozbudowy regionalnych lotnisk i na zorganizowanie dobrze wyposażonego portu lotniczego średniej rangi. Dlatego należałoby utworzyć spółkę, która zajęłaby się administrowaniem i rozwojem ,,Masłowa”. Do spółki powinien wejść sejmik, aeroklub, gmina Kielce, Powiat Kielecki, gmina Masłów i inwestor, który w zamian za udziały współfinansowałby rozwój lotniska. Na lotnisku jest tylko jeden (oświetlony) pas startowy o długości 900 m i szerokości 30m, oraz posterunek celno - paszportowy . Na pasie mogą lądować średnie samoloty pasażerskie do 30 miejsc. Gdyby udało się zrealizować powyższe zamierzenia, mogłyby tu lądować nawet duże samoloty pasażerskie i transportowe.


REGULAMIN
ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W KIELCACH
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach zwany dalej „ Zarządem " został
utworzony na podstawie uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr7/VII/99
z dnia 24 marca 1999r.

2.Zarząd jest jednostką organizacyjną powiatu wchodzącą w skład powiatowej
administracji zespolonej przy pomocy której Zarząd Powiatu administruje i
zarządza drogami powiatowymi.

3. Zarząd działa w oparciu o przepisy :
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
/Dz. U.nr 91 poz 578 z późn. zm./
- ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych / Dz. U. nr 14
poz. 60 z późn. zm./
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz. U.
nr 98 poz. 602 z późn. zm./
- ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U.
nr.155 poz.1014 z późn. zm./
- przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
- Statutu Powiatu Kieleckiego uchwalonego uchwała nr IV/10/98 Rady Powiatu Kieleckiego w Kielcach z dnia 16.12. 1998r.

§ 2

1.Zasięgiem swego działania Zarząd obejmuje teren powiatu kieleckiego.
2.Sieć dróg i mostów pozostająca w administracji i nadzorze Zarządu przedstawiona została na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego
Regulaminu ,natomiast lista obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych stanowi / Załącznik nr.2 /


§ 3

1.Siedziba Zarządu mieści się w Kielcach przy ul IX Wieków Kielc 3 .
2.W skład Zarządu wchodzą trzy Obwody:
-Obwód Drogowy Nr 1 w Celinach
-Obwód Drogowy Nr 2 w Łagowie
-Obwód Drogowy Nr 3 w Strawczynku


§ 4

1.Zarząd posługuje się pieczęcią podłużną o następującej treści:
Powiatowy Zarząd Dróg
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.342-12-92


2. Przy znakowaniu korespondencji Zarząd posługuje się symbolem P.Z.D.


Rozdział II

Podstawowe zadania Zarządu


§ 5

Do podstawowych zadań Zarządu należy realizacja obowiązków i uprawnień zarządcy drogi
w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych a w szczególności :

1. Dokonywanie przeglądów dróg i obiektów mostowych.
2. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz całoroczne jej aktualizowanie.
3. Zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach .
4. Zlecanie robót na drogach i nadzorowanie prawidłowości ich wykonywania
5. Ochrona dróg i mostów
6. Kierowanie zimowym utrzymaniem dróg .
7. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny drogi i bezpieczeństwo ruchu .
8. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej.
9. Utrzymywanie składowisk materiałów do zimowego utrzymywania dróg.
10. Prowadzenie przetargów na roboty objęte prowadzoną działalnością.
11. Nadzór nad pracą służb liniowych.
12. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym.
13. Kontrolowanie, czy roboty obce w pasie drogowym są wykonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w zezwoleniu.
14. Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego z upoważnienia Starosty Kieleckiego
15. Naliczanie opłat za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym z upoważnienia Starosty Kieleckiego.
16. Kontrolowanie zgodności z obowiązującymi przepisami lokalizacji inwestycji budowlanych, oraz linii telekomunikacyjnych i energetycznych w stosunku do dróg.
17. Sporządzanie projektów planów rocznych z zakresu bieżącego utrzymania na drogach i mostach.
18. Sporządzanie projektu planu modernizacji dróg.
19. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami zlecanymi przez Zarząd.
20.Przeprowadzanie przy współudziale policji kontroli dopuszczalnych nacisków na oś masy i wymiarów pojazdów samochodowych oraz kontrolowanie przestrzegania ograniczeń dotyczących nośności obiektów mostowych i zezwoleń na przejazdy pojazdów o wymiarach i ciężarze przekraczających dopuszczalne normy.
21. Dokonywanie systematycznego objazdu dróg na terenie działania Zarządu /2 razy w miesiącu zgodnie z instrukcją Nr D.P.A.-3/.
22. Rejestrowanie w dzienniku czynności zauważonych w toku objazdu usterek, uszkodzeń braków i wydawania polecenia ich usunięcia.
23. Zarząd sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym .Grunty w pasie
drogowym zarząd może oddawać innym podmiotom gospodarczym w dzierżawę najem
albo je użyczać w drodze umowy na cele związane z gospodarka drogowa ,potrzebami
ruchu drogowego i obsługi podróżnych.ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna Zarządu.


§ 6


1.Zarząd jest jednostką budżetową , którego pracą kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy
2.Dyrektora Zarządu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.
3. Z - cę Dyrektora Zarządu zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zarządu
4.Dyrektor Zarządu może zostać upoważniony przez Starostę do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.
5.Schemat organizacyjny Zarządu określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.


§ 7

1.Dyrektor reprezentuje Zarząd na zewnątrz , organizuje jego pracę i jest przełożonym pracowników Zarządu
2.Dyrektor kieruje pracą Zarządu przy pomocy Zastępcy i podległych mu bezpośrednio kierowników obwodów drogowych , kierowników sekcji przy ścisłej współpracy z Członkiem Zarządu odpowiedzialnym merytorycznie za PZD
3.Liczbę etatów w PZD zatwierdza Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Zarządu.

§ 8

Szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych Zarządu określa
Załącznik niniejszego Regulaminu.

Dyrektora , Zastępcy Dyrektora , kierowników obwodów drogowych
jak również zakres zadań realizowanych przez stanowiska pracy i sekcje Zarządu określa załącznik Nr4 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV


Mienie Zarządu
Zasady Gospodarki Finansowej

§ 9

1. Mienie Zarządu jest mieniem będącym w Zarządzie według stanu początkowego,
określonego spisem składników majątkowych, środków trwałych i przedmiotów
nietrwałych na dzień rozpoczęcia działalności zgodnie z protokołem zdawczo-
odbiorczym.
2. Mienie nabyte przez Zarząd w toku jego działalności gospodarczej lub inwestycyjnej
Starostwa i przekazane Zarządowi protokołem zdawczo-odbiorczym
jest mieniem będącym w Zarządzie.
3 .Zarząd gospodaruje przekazanym mu mieniem i zapewnia jego ochronę.
4. Zarząd zostaje wyposażony w mienie Powiatu Kieleckiego określone spisem składników
majątkowych na dzień rozpoczęcia działalności w protokole zdawczo odbiorczym .
Dyrektor Zarządu posiada upoważnienie do gospodarowania powierzonym mu mieniem
w granicach zwykłego zarządu .Podjęcie czynności przekraczającej zwykły zarząd
wymaga zgody Zarządu Powiatu.

§ 10

W razie przekształcenia, likwidacji, podziału lub połączenia Zarządu o przekazaniu mienia będącego w użytkowaniu Zarządu decyduje Rada Powiatu w Kielcach.
§ 11

1.Dyrektor Zarządu jednoosobowo zarządza i kieruje działalnością Zarządu oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy.
2.Dyrektor Zarządu działając zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu:

a/ ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte decyzje,
b/ odpowiada za gospodarkę finansową

§ 12

1.Zastępca Dyrektora Zarządu działa w granicach umocowania udzielonego przez
Dyrektora Zarządu w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym.
2.Zadania Księgowego Zarządu określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków Głównych Księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
/ Dz. U. Nr40,poz 174.z późniejszymi zmianami.
Czynności prawne mogące spowodować powstanie istotnych zobowiązań Zarządu wymagają kontrasygnaty Księgowego Zarządu.
§ 13

Zarząd prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o coroczny plan finansowy opracowywany przez dyrektora na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków przewidzianych w budżecie Powiatu Kieleckiego . Plan finansowy Zarządu zatwierdza Zarząd Powiatu.Dyrektora Zarządu może w celu realizacji zadań zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot określonych w zatwierdzonym planie finansowym.
Istniejący przy Zarządzie środek specjalny gromadzi środki ze źródeł wskazanych w
ustawie o drogach publicznych i wydatkuje je na cele określone w ustawie o drogach publicznych .
Plan finansowy środka specjalnego sporządza dyrektor Zarządu a zatwierdza go Zarząd
Powiatu.

§ 14

1.Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości .


§15

Szczegółową działalność Zarządu w zakresie planowania i sprawozdawczości
statystycznej finansowania i rozliczania z budżetem Powiatu regulują odrębne przepisy prawne i uchwały Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu.


§ 16

1.Zarząd opracowuje kwartalne ,półroczne i roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego w układzie zgodnym z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2.Zarząd obowiązany jest do opracowania analitycznych informacji z wykonania planu
finansowego na zlecenie Zarządu Powiatu.


ROZDZIAŁ V

Obieg dokumentów, kontrola wewnętrzna.

§ 17

System kontroli wewnętrznej w Zarządzie składa się z następujących ogniw:

1.Kontrola funkcjonalna sprawowana w ramach obowiązków nadzoru przez Dyrektora Zastępcę Dyrektora, kierowników obwodów drogowych i kierowników poszczególnych sekcji i podporządkowanych im pracowników w zakresie ich kompetencji.
2.Kontrola instytucjonalna sprawowana przez wydzielone stanowisko pracy podległe
Dyrektorowi Zarządu w ramach planowanych i doraźnych kontroli pełnych, okresowych lub kompleksowych.
3.Kontrola z upoważnienia Starosty Powiatu w Kielcach


ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe.

§ 18

Zarząd jest następcą prawnym Zarządu Dróg w Kielcach i jako taki wstępuje w jego prawa
i obowiązki w szczególności wynikające z zawartych umów i porozumień oraz decyzji
administracyjnych dotyczących dróg powiatowych.

§ 19


1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem powzięcia uchwały po jego uchwaleniu przez
Zarząd Powiatu w Kielcach.
Wprowadził: Jadwiga Witkowska-Simlat 2003-06-28 13:35:17
Zmienił: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-04 08:20:08
Zatwierdził: Małgorzata Fudali - Rogóz 2012-04-04 08:20:14
Przeczytano: 23373 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2011-11-28 13:35:01 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-09-28 13:37:54 (Wersja opublikowana)