Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1578790
Strona główna BIP
178380
Wyniki wyszukiwania
10588
Poprzednia wersja komunikatu
4036
Mapa witryny BIP
3034
Jak korzystać z BIP
2263
Redakcja BIP
1996
Brak strony
1934
Jak szukać
1447
Poprzednia wersja
1319
Polityka prywatności
1084
Statystyka strony
660
Zastrzeżenia prawne
486

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Podstawa prawna działania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podstawa prawna działania
4846
statut_powiatu_kieleckiego
4

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
655
Rekrutacja
452
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
446
Stawki i wskaźniki
435
Organizacje pozarządowe
17

Dział: Jak załatwić sprawę w Starostwie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Karty usług i wzory - KT – Wydział Komunikacji i Transportu
32136
Karty usług i wzory B – Wydział Budownictwa
31170
Geodezja
28927
Jak załatwić sprawę w Starostwie
16875
Karty usług i wzory druków
16551
9. Zlecenie wykonania wyrysu z mapy ewidencyjnej lub wypisu z rejestru gruntów
12419
Karta Opisu Usługi ZP-3 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)
12050
Wnioski i oświadczenia
11401
Karta Opisu Usługi B - 1 Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę lub wydawanie decyzji o pozwoleniu n
10613
Karta Opisu Usługi B – 2/2 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia
9126
1. Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji
8507
10.1. Zlecenie wykonania odbitek z mapy: zasadniczej, ewidencyjnej,
6249
Karta Opisu Usługi KT - 21 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy
6181
Karty usług i wzory - RO – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
6000
Karta Opisu Usługi KT - 15 Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju (poza Powiatem Kieleckim)
5499
8. Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną
5303
Karta Opisu Usługi ZP - 4 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
5226
Karta Opisu Usługi B – 2/1 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy
5224
Karta Opisu Usługi KT - 8 Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu
4998
Karty usług i wzory - GN – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
4748
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że rodzice lub teściowie posiadali gospodarstwo rolne
4708
Karta Opisu Usługi KT - 13 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
4497
16. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
4477
Karta Opisu Usługi KT-1 Wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
4343
Karta Opisu Usługi KT - 14 Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie kraju
3750
17. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla projektantów)
3600
b_0
3596
Karta Opisu Usługi KT-4 Wydanie prawa jazdy (tytułem zmiany danych)
3328
14. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dla rzeczoznawców.
3191
Karty usług i wzory - EK – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
3165
3. Wniosek o wydanie poświadczonej kopii AWZ lub Decyzji
3063
Karty usług i wzory - GP – Geolog Powiatowy
2921
Karta Opisu Usługi ZP - 5 Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych
2778
Karta Opisu Usługi B - 8 Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
2730
10.2. Zlecenie wykonania odbitek z mapy inne materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2705
Karta Opisu Usługi B - 5 Wniosek o przeniesienie zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego lub decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podm
2699
Karta Opisu Usługi KT - 17 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji
2547
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości rolnej
2497
Karta Opisu Usługi ZP-1 Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
2447
Karta Opisu Usługi KT-3 Wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem zniszczenia lub utraty)
2243
Karta Opisu Usługi KT - 12 Zwrot dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
2212
Karta Opisu Usługi KT - 9 Wtórnik dowodu rejestracyjnego
2155
15. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
2118
13. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.
2023
Karta Opisu Usługi KT - 20 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana zmianą adresu właściciela, bez zmiany właściwości miejscowej organu
2008
Karta Opisu Usługi B - 3 Wydanie zaświadczenia w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
1980
Karta Opisu Usługi B - 7 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
1980
Karta Opisu Usługi B - 4 Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
1971
Karta Opisu Usługi KT-42 Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej i stałej zmiany organizacji ruchu
1914
Karta Opisu Usługi KT - 10 Wtórnik nalepki kontrolnej
1868
11. Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
1811
Karty usług i wzory - ZP – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
1779
Karta Opisu Usługi GN-6 Wykonywanie wyrysów
1775
Karta usług i wzory - POZRON – Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1751
Karta Opisu Usługi POZRON - 1 Wn - W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1670
Karta Opisu Usługi KT-6 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
1612
Karta Opisu Usługi POZRON - 2 Wn - O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wnie
1604
Karta Opisu Usługi GN-7 Wykonywanie wypisów
1590
Karta Opisu Usługi KT-2 Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
1558
ro_7
1543
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi
1511
Karta Opisu Usługi GN - 8 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w przeszłości
1505
Ankieta
1503
Karta Opisu Usługi KT - 19 Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich utraty w przypadku kradzieży
1463
Karty usług i wzory - OR - Wydział Organizacyjny
1460
Karta Opisu Usługi KT-24 Wydawanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy
1446
Karta Opisu Usługi B - 6 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1429
Karta Opisu Usługi KT - 16 Rejestracja pojazdu marki SAM
1415
Karta Opisu Usługi KT-33 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności
1350
Karta Opisu Usługi KT-23 Wydawanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
1323
18. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo wł
1320
Karta Opisu Usługi RO - 2 Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumen
1296
Karta Opisu Usługi KT-41 Wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
1290
Karta Opisu Usługi KT-34 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe
1229
Karta Opisu Usługi KT-5 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
1220
Karta Opisu Usługi GN-9 Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych
1215
Karta Opisu Usługi EK-I-6 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Kieleckiego
1180
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne
1163
Karta Opisu Usługi KT - 18 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży
1145
Karta Opisu Usługi KT-43 Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych
1145
Karta Opisu Usługi GN - 1 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
1142
Karta Opisu Usługi KT-26 Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy; zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drog
1142
Karta Opisu Usługi KT-28 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego tran
1139
Karta Opisu Usługi KT-22 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
1132
Karta Opisu Usługi KT-11 Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego i nalepki legalizacyjnej na tablice tymczasowe
1110
Karta Opisu Usługi KT-38 Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
1097
Karta Opisu Usługi OR - 2 Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia
1097
Karta Opisu Usługi KT-35 Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
1068
Karta Opisu Usługi KT-39 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego tran
1029
Karta Opisu Usługi EK-I-4 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
1006
Karta Opisu Usługi KT-27 Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych spowodowana zmianą siedziby lub oz
998
Karta Opisu Usługi KT-31 Uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty
986
Karta Opisu Usługi KT-7 Przywrócenie cofniętego uprawnienia
976
Karta Opisu Usługi POZRON - 3 Wniosek o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności g
972
Karta Opisu Usługi GP - 5 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
967
Karta Opisu Usługi OR - 3 Wydawanie decyzji pozwalających na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa
966
Karta_Opisu_RO_5
949
Karta Opisu Usługi KT-37 Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 1. Samochodem osobowym. 2. Pojazdem
948
Karta Opisu Usługi OR - 1 Wydawanie zaświadczeń uczniowskim klubom sportowym / klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia
948
Karta Opisu Usługi EK-I-5 Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniającego wyższy poziom wyks
929
Karta Opisu Usługi KT-40 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
918
Karta Opisu Usługi RO - 4 Wydawanie kart wędkarskich
912
Karta Opisu Usługi KT-32 Wpis do ewidencji instruktorów
906
Karta Opisu Usługi EK-I-7 Wykreślenie szkół i placówek niepublicznych z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kieleckiego
879
Karta Opisu Usługi KT-29 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
872
Karta Opisu Usługi KT-30 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
868
Karta Opisu Usługi EK-I-2 Skierowanie dzieci i młodzieży do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych
867
Karta Opisu Usługi RO - 1 Przyznawanie, na wniosek właściciela, środków na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów
853
Karta Opisu Usługi KT-25 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze powi
848
Karta Opisu Usługi EK-I-3 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
841
Karta Opisu Usługi GP - 1 Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, którego wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz nie wiąże się z wykorzyst
840
Karta Opisu Usługi KT-36 Wpis do ewidencji wykładowców
818
Karta Opisu Usługi RO - 9 Wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów
815
12. Zgłoszenie pracy kartograficznej.
806
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej
793
Karta Opisu Usługi RO - 16 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
785
Karta Opisu Usługi GP - 4 Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza
775
Karta Opisu Usługi GN-3 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przeniesienie działki gruntu pod budynkami
766
Karta Opisu Usługi GN - 2 Ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
765
Karta Opisu Usługi ZP-2 Wydawanie karty parkingowej dla placówki
760
Karta Opisu Usługi RO - 15 Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
757
Karta Opisu Usługi GP - 2 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
754
Karta Opisu Usługi GN-5 Rozpatrywanie wniosków zstępnych o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotnie
752
Karta Opisu Usługi RO - 8 Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / posiadanego przez uprawnionego do rybactwa
751
EK_1
725
Karta Opisu Usługi RO - 6 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
710
Karta Opisu Usługi GN-4 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotniego użytkowa
706
Karta Opisu Usługi RO - 10 Przyjmowanie zgłoszeń instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia
693
Karty usług i wzory - RK - Rzecznik Konsumentów
362
B_9
315
Karta Opisu Usługi RK - 1
236
Karta Opisu Usługi KT - 44 - Profesjonalna rejestracja pojazdów
232
20. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
170
19. Wniosek o udzielenie bonifikaty od oplaty jednorazowej
118
Karta Opisu Usługi EK-I-1 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
74
druk_b_0
8
test
4
karty_uslug
1
Karty_uslug_i_druki_B
1

Dział: Platforma Elektroniczna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Platforma Elektroniczna
1

Dział: Informacje o zamiarze budowy

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Dokumenty Rozwojowe Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dokumenty Rozwojowe Powiatu
3199

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1402
Nieodplatna_pomoc_prawna
261
Petycje
1

Dział: Informacje ogólne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane teleadresowe
6393
Informacje ogólne
5857
E-puap
2408
Informacje ogólne
1759
Herb i Flaga Powiatu Kieleckiego
1647
Redakcja BIP
883

Dział: Uchwały Zarządu

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Starostwo Powiatowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Starostwo Powiatowe
12327
Oświadczenia majątkowe 2018
5791
Oświadczenia majątkowe 2017
4677
Oświadczenia majątkowe 2016
4480
Wydziały i komórki organizacyjne
4473
Wydział Komunikacji i Transportu
3834
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
3599
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
3436
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
3375
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
3029
Oświadczenia majątkowe 2015
3004
Wydział Budownictwa
2980
Kierownictwo
2775
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
2067
Zarząd
1898
Oświadczenia majątkowe 2019
1888
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1835
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
1772
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1621
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1564
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
1536
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
1511
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1489
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
1459
Samodzielne komórki organizacyjne
1323
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1320
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1257
Wydział Strategii i Rozwoju
1236
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
1221
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim
1172
Wydział Organizacyjny
1137
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
1082
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1019
Geolog Powiatowy
1007
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
986
Majątek powiatu
966
Oświadczenia Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018
920
Wydział Budżetu i Finansów
871
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
785
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
701
Oświadczenia majątkowe Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023
689
Współpraca zagraniczna
674
Zarząd, sekretarz, skarbnik
654
Informator dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych
320
Oświadczenia Zarządu złożone na zakończenie kadencji 2014 - 2018
224
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
177
Archiwum
139
Oświadczenia majątkowe 2020
73
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
51
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
24
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
23
oswiadczenia_pracownikow
3
Jednostki organizacyjne
2
wieloosobowe_stanowiska_pracy
2

Dział: Uchwały Rady Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwaly Rady Powiatu 2018 VI Kadencji
127

Dział: Rada Powiatu VI Kadencji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Powiatu 2019r - VI kadencja
4687
Interpelacje i wnioski 2019 - VI kadencja
4635
Rada Powiatu VI Kadencji
3044
Uchwały Rady Powiatu 2018r - VI kadencja
2424
Uchwały Rady Powiatu
1873
Interpelacje i wnioski
1500
Imienne wykazy głosowań radnych
1186
Oświadczenia majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023
1116
Oświadczenia majątkowe 2019
711
Skład osobowy Rady Powiatu
579
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia
571
Interpelacje i wnioski 2018 - VI kadencja
402
Nagrania obrad Rady Powiatu
360
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Kielcach
336
Komisje Rady Powiatu
327
Protokoły z sesji Rady Powiatu
316
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu
305
Raporty o stanie Powiatu Kieleckiego
201
Uchwały Rady Powiatu 2022r - VI kadencja
116
Uchwały Rady Powiatu 2023r - VI kadencja
111
Apele, opinie i stanowiska Rady Powiatu
111
Uchwały Rady Powiatu 2021r - VI kadencja
109
Uchwały Rady Powiatu 2020r - VI kadencja
103
Interpelacje i wnioski 2021 - VI kadencja
100
Interpelacje i wnioski 2022 - VI kadencja
98
Interpelacje i wnioski 2023 - VI kadencja
79
Interpelacje i wnioski 2020 - VI kadencja
73
Uchwaly_Rady_Powiatu_2018
41
uchwaly_rady_powiatu_2018_vi_kadencji
11
Interpelacje_i_wnioski_2018
1

Dział: Rada Powiatu V Kadencji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały 2015
30469
Uchwały 2016
18125
Uchwaly 2017
15685
Uchwaly 2018
12389
Rada Powiatu V Kadencji
6588
Uchwały Rady Powiatu
5173
Interpelacje i wnioski 2015
4586
Interpelacje i wnioski 2017
3770
Interpelacje i wnioski 2016
3602
Interpelacje i wnioski 2018
2420
Oświadczenia majątkowe 2016
2078
Oświadczenia majątkowe 2017
1960
Oświadczenia majątkowe 2015
1677
Protokoły z sesji Rady Powiatu
1631
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia
1625
Skład osobowy Rady Powiatu
1610
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu
1572
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu
1257
Oświadczenia majątkowe 2018
1252
Oświadczenia majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018
1186
Komisje Rady Powiatu
1044
Interpelacje i wnioski
976
Imienne wykazy głosowań radnych
729
Nagrania obrad Rady Powiatu
501

Dział: Prawo lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Zarządu 2015
67897
Uchwały Zarządu 2016
49770
Uchwały Zarządu 2017
42380
Uchwały Zarządu 2018
29819
Zarządzenia wewnętrzne 2015
18578
zarzadzenia_wewnetrzne_2015_archiwum
14870
Zarządzenia wewnętrzne 2017
14625
Protokoły 2015
13542
Zarządzenia wewnętrzne 2016
11122
zarzadzenia_wewnetrzne_2016_archiwum
11063
Uchwały Zarządu 2019
10885
Zarządzenia wewnętrzne 2018
10691
Prawo lokalne
8702
Protokoły 2016
8383
Uchwały Zarządu Powiatu
7157
Protokoły 2017
6557
Zarządzenia wewnętrzne 2019
6050
Protokoły 2018
3694
Zarządzenia wewnętrzne Starosty Kieleckiego
3096
Decyzje Starosty Kieleckiego
1901
Protokoły 2019
1767
Protokoły z posiedzeń Zarządu
1329
Dyspozycje Starosty Kieleckiego
1256
Postanowienia Zarządu
1185
Programy i strategie
1065
Projektowanie aktów normatywnych
1057
Zarządzenia wewnętrzne 2021
110
Protokoły 2022
107
Zarządzenia wewnętrzne 2023 archiwum
106
Uchwały Zarządu 2021
105
Zarządzenia wewnętrzne 2023
103
Uchwały Zarządu 2020
102
Zarządzenia wewnętrzne 2022
101
Zarządzenia wewnętrzne 2021 archiwum
101
Uchwały Zarządu 2023
101
Zarządzenia wewnętrzne 2020
98
Protokoły 2023
95
Zarządzenia wewnętrzne 2022 archiwum
94
Protokoły 2021
92
Uchwały Zarządu 2022
91
Protokoły 2020
80
Zarzadzenia wewnetrzne 2020 archiwum
79
Zarzadzenia wewnetrzne 2019 archiwum
77
Zarządzenia wewnętrzne 2018 archiwum
33
Zarządzenia wewnętrzne 2017 archiwum
26
2015
2

Dział: Informacje o zamiarze budowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o zamiarze budowy 2016
65700
Informacje o zamiarze budowy 2015
58206
Informacje o zamiarze budowy 2017
42707
Informacje o zamiarze budowy 2018
38799
Informacje o zamiarze budowy 2019
16091
Informacje o zamiarze budowy
9020
Informacje o zamiarze budowy 2020
196
Informacje o zamiarze budowy 2021
100
Informacje o zamiarze budowy 2022
89
Informacje o zamiarze budowy 2023
88

Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia i obwieszczenia 2016
23104
Ogłoszenia i obwieszczenia 2018
20553
Ogłoszenia i obwieszczenia 2017
17753
Ogłoszenia i obwieszczenia 2015
13685
Ogłoszenia i obwieszczenia
12271
Ogłoszenia i obwieszczenia 2019
10635
Ogłoszenia i obwieszczenia 2020
180
Ogłoszenia i obwieszczenia 2021
108
Ogłoszenia i obwieszczenia 2023
103
Ogłoszenia i obwieszczenia 2022
101
news_content_pl
1
aktualnosci_index
1
aktualnosci_ogloszenia
1

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
83733
Archiwum postępowań
4852
Plany udzielania zamówień publicznych
2096
Umowy, aneksy
2059
Postępowania zakończone
571
Postępowania rozstrzygnięte
437

Dział: Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
1

Dział: Rejestry Ewidencje i Archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestry Ewidencje i Archiwa
3740

Dział: Udostępnianie informacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole 2015
4038
Udostępnianie informacji
3691
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Kieleckiego / Zdawalność
2524
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów z terenu Powiatu Kieleckiego
2088
Kontrole w Starostwie 2016
1989
Kontrole 2016
1456
Wzory dokumentów
1241
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach
1215
Informacje z przeprowadzonych kontroli
857
Kontrole zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych powiatu
829
Udostępnianie informacji o środowisku
706
Najwyższa Izba Kontroli
700
Wojewoda Świętokrzyski
675
Kontrole w Starostwie 2017
609
Kontrole w Starostwie 2019
564
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kielcach
563
Kontrole 2017
509
Kontrole w Starostwie 2015
476
Kontrole 2019
338
Kontrole w Starostwie 2018
306
Kontrole 2018
248
Kontrole 2023
108
Kontrole w Starostwie 2020
103
Kontrole 2022
96
Kontrole w Starostwie 2022
96
Kontrole 2020
78
Kontrole w Starostwie 2021
75
Kontrole 2021
73
Kontrole w Starostwie 2023
70

Dział: Jawność Finansów Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jawność Finansów Powiatu
2773
Informacja dotycząca Finansów Starostwa
1274
Sprawozdawczość budżetowa 2016
1148
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015 r.
1075
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014 rok
1038
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2015 rok
1034
Sprawozdawczość budżetowa 2015
1032
Sprawozdawczość budżetowa 2017
927
Zasady Publikacji
825
Sprawozdawczość budżetowa 2018
739
Informacja dotycząca Finansów Powiatowych Jednostek Organizacyjnych
703
Sprawozdawczość budżetowa 2019
237
Sprawozdawczość budżetowa 2020
2

Dział: Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Podstrona Odwiedziny Ilość
Umowy i porozumienia 2016
13548
Umowy i porozumienia 2015
11124
Umowy i porozumienia 2017
8652
Umowy i porozumienia 2018
6449
Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki
3444
Umowy i porozumienia 2019
2853
Umowy i porozumienia 2023
100
Umowy i porozumienia 2020
79
Umowy i porozumienia 2021
77
Umowy i porozumienia 2022
73

Dział: Praca w Starostwie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze do pracy w Starostwie Powiatowym w Kielcach
114691
Praca w Starostwie
79363
Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy
34692
Ogłoszenia o naborze do pracy w jednostkach organizacyjnych powiatu kieleckiego
28885
Procedura naboru
5849

Dział: Wybory

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory
3133
Wybory Samorządowe 2018
851
Informacje Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach
796
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach I
785
Wybory 2014
696
Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach
686
Obwieszczenia
515
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
492
Harmonogramy dyżurów
472
Obwieszczenia
432
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach
241
obwieszcenia
7

Dział: Biuro Rzeczy Znalezionych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Biuro Rzeczy Znalezionych
4534

Dział: Petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
2157

Dział: Nieodpłatna pomoc prawna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna
4534
Ewidencja_stowarzyszen_zwyklych
2

Dział: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
3771

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Organizacje pozarządowe
72

Dział: Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne
48

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 660

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl