Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2116475
Strona główna BIP
203677
Wyniki wyszukiwania
12906
Poprzednia wersja komunikatu
4223
Mapa witryny BIP
3586
Jak korzystać z BIP
2632
Brak strony
2384
Redakcja BIP
2296
Jak szukać
1668
Poprzednia wersja
1463
Polityka prywatności
1231
Statystyka strony
772
Zastrzeżenia prawne
563

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Podstawa prawna działania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podstawa prawna działania
5515
statut_powiatu_kieleckiego
4

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
830
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
520
Rekrutacja
520
Stawki i wskaźniki
501
Organizacje pozarządowe
17

Dział: Jak załatwić sprawę w Starostwie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Karty usług i wzory - KT – Wydział Komunikacji i Transportu
43149
Karty usług i wzory B – Wydział Budownictwa
36831
Geodezja
35560
Jak załatwić sprawę w Starostwie
20052
Karty usług i wzory druków
19769
9. Zlecenie wykonania wyrysu z mapy ewidencyjnej lub wypisu z rejestru gruntów
15932
Karta Opisu Usługi ZP-3 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)
14287
Wnioski i oświadczenia
13772
Karta Opisu Usługi B - 1 Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę lub wydawanie decyzji o pozwoleniu n
12437
Karta Opisu Usługi B – 2/2 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia
10961
1. Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji
10131
Karta Opisu Usługi KT - 8 Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu
8719
10.1. Zlecenie wykonania odbitek z mapy: zasadniczej, ewidencyjnej,
8272
Karta Opisu Usługi KT - 21 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy
7368
Karty usług i wzory - RO – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
7306
Karta Opisu Usługi KT - 15 Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju (poza Powiatem Kieleckim)
7263
Karta Opisu Usługi KT - 13 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
6473
Karta Opisu Usługi B – 2/1 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy
6163
Karta Opisu Usługi ZP - 4 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
6134
8. Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną
6038
Karta Opisu Usługi KT-1 Wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
5709
Karty usług i wzory - GN – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
5512
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że rodzice lub teściowie posiadali gospodarstwo rolne
5412
Karta Opisu Usługi KT - 14 Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie kraju
4903
16. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
4860
17. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla projektantów)
4192
Karta Opisu Usługi KT-4 Wydanie prawa jazdy (tytułem zmiany danych)
3948
14. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dla rzeczoznawców.
3701
Karta Opisu Usługi KT - 17 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji
3671
b_0
3596
Karty usług i wzory - EK – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
3532
3. Wniosek o wydanie poświadczonej kopii AWZ lub Decyzji
3486
Karty usług i wzory - GP – Geolog Powiatowy
3398
10.2. Zlecenie wykonania odbitek z mapy inne materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
3283
Karta Opisu Usługi B - 8 Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
3197
Karta Opisu Usługi ZP - 5 Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych
3193
Karta Opisu Usługi B - 5 Wniosek o przeniesienie zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego lub decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podm
3145
Karta Opisu Usługi ZP-1 Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
3078
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości rolnej
2937
Karta Opisu Usługi KT - 9 Wtórnik dowodu rejestracyjnego
2644
Karta Opisu Usługi KT-3 Wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem zniszczenia lub utraty)
2620
15. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
2437
Karta Opisu Usługi KT - 12 Zwrot dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
2411
Karta Opisu Usługi B - 4 Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
2330
Karta Opisu Usługi KT-42 Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej i stałej zmiany organizacji ruchu
2328
Karta Opisu Usługi B - 3 Wydanie zaświadczenia w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
2295
Karta Opisu Usługi B - 7 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
2281
13. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.
2277
Karta Opisu Usługi KT - 20 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana zmianą adresu właściciela, bez zmiany właściwości miejscowej organu
2247
Karta Opisu Usługi KT - 10 Wtórnik nalepki kontrolnej
2151
11. Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
2113
Karta Opisu Usługi GN-6 Wykonywanie wyrysów
2051
Karty usług i wzory - ZP – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
2040
Karta Opisu Usługi KT-6 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
2001
Karta usług i wzory - POZRON – Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1987
Karta Opisu Usługi KT-2 Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
1905
Karta Opisu Usługi POZRON - 2 Wn - O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wnie
1851
Karta Opisu Usługi POZRON - 1 Wn - W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1843
18. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo wł
1843
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi
1827
Karta Opisu Usługi GN-7 Wykonywanie wypisów
1824
Ankieta
1755
Karta Opisu Usługi GN - 8 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w przeszłości
1731
Karty usług i wzory - OR - Wydział Organizacyjny
1695
Karta Opisu Usługi KT - 16 Rejestracja pojazdu marki SAM
1693
Karta Opisu Usługi KT-24 Wydawanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy
1690
Karta Opisu Usługi KT - 19 Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich utraty w przypadku kradzieży
1679
Karta Opisu Usługi B - 6 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1601
Karta Opisu Usługi KT-23 Wydawanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
1571
Karta Opisu Usługi KT-33 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności
1570
Karta Opisu Usługi RO - 2 Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumen
1544
ro_7
1543
Karta Opisu Usługi KT-34 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe
1489
Karta Opisu Usługi KT-22 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
1478
Karta Opisu Usługi KT-41 Wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
1429
Karta Opisu Usługi GN-9 Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych
1391
Karta Opisu Usługi KT-5 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
1376
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne
1359
Karta Opisu Usługi KT-26 Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy; zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drog
1350
Karta Opisu Usługi KT - 18 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży
1308
Karta Opisu Usługi KT-28 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego tran
1286
Karta Opisu Usługi EK-I-6 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Kieleckiego
1281
Karta Opisu Usługi KT-43 Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych
1273
Karta Opisu Usługi KT-11 Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego i nalepki legalizacyjnej na tablice tymczasowe
1263
Karta Opisu Usługi OR - 2 Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia
1251
Karta Opisu Usługi GN - 1 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
1248
Karta Opisu Usługi EK-I-4 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
1229
Karta Opisu Usługi KT-38 Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
1215
Karta Opisu Usługi RO - 4 Wydawanie kart wędkarskich
1215
Karta Opisu Usługi KT-35 Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
1179
Karta Opisu Usługi OR - 3 Wydawanie decyzji pozwalających na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa
1159
Karta Opisu Usługi KT-39 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego tran
1150
Karta Opisu Usługi KT-7 Przywrócenie cofniętego uprawnienia
1123
Karta Opisu Usługi GP - 5 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
1097
Karta Opisu Usługi KT-27 Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych spowodowana zmianą siedziby lub oz
1094
Karta Opisu Usługi POZRON - 3 Wniosek o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności g
1087
Karta Opisu Usługi KT-31 Uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty
1085
Karta Opisu Usługi KT-37 Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 1. Samochodem osobowym. 2. Pojazdem
1084
Karta Opisu Usługi OR - 1 Wydawanie zaświadczeń uczniowskim klubom sportowym / klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia
1082
Karta Opisu Usługi KT-40 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
1057
Karta Opisu Usługi EK-I-5 Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniającego wyższy poziom wyks
1054
Karta Opisu Usługi RO - 1 Przyznawanie, na wniosek właściciela, środków na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów
1006
Karta Opisu Usługi EK-I-7 Wykreślenie szkół i placówek niepublicznych z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kieleckiego
1005
Karta Opisu Usługi KT-32 Wpis do ewidencji instruktorów
1001
Karta Opisu Usługi EK-I-2 Skierowanie dzieci i młodzieży do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych
993
Karta Opisu Usługi KT-29 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
973
Karta Opisu Usługi KT-30 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
967
Karta Opisu Usługi GP - 1 Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, którego wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz nie wiąże się z wykorzyst
950
Karta_Opisu_RO_5
949
Karta Opisu Usługi KT-25 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze powi
944
Karta Opisu Usługi EK-I-3 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
939
12. Zgłoszenie pracy kartograficznej.
938
Karta Opisu Usługi RO - 9 Wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów
937
Karta Opisu Usługi KT-36 Wpis do ewidencji wykładowców
918
Karta Opisu Usługi RO - 16 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
910
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej
906
Karta Opisu Usługi RO - 8 Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / posiadanego przez uprawnionego do rybactwa
881
Karta Opisu Usługi GN - 2 Ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
876
Karta Opisu Usługi GN-3 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przeniesienie działki gruntu pod budynkami
871
Karta Opisu Usługi GP - 4 Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza
866
Karta Opisu Usługi GP - 2 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
862
Karta Opisu Usługi RO - 15 Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
856
Karta Opisu Usługi GN-5 Rozpatrywanie wniosków zstępnych o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotnie
852
Karta Opisu Usługi ZP-2 Wydawanie karty parkingowej dla placówki
848
Karta Opisu Usługi RO - 6 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
816
Karta Opisu Usługi GN-4 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotniego użytkowa
808
Karta Opisu Usługi RO - 10 Przyjmowanie zgłoszeń instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia
789
EK_1
725
Karta Opisu Usługi KT - 44 - Profesjonalna rejestracja pojazdów
571
Karty usług i wzory - RK - Rzecznik Konsumentów
476
20. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
390
Karta Opisu Usługi RK - 1
317
B_9
315
19. Wniosek o udzielenie bonifikaty od oplaty jednorazowej
270
Karta Opisu Usługi EK-I-1 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
190
Karta opisu usługi RO - 17 - Zaświadczenie dot. objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją , o której mowa w art.
85
Karta opisu Usługi ZP - 6 Wydawanie orzeczeń o skazaniach do ulg i uprawnień
20
druk_b_0
8
test
4
karty_uslug
1
Karty_uslug_i_druki_B
1

Dział: Platforma Elektroniczna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Platforma Elektroniczna
1

Dział: Informacje o zamiarze budowy

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Dokumenty Rozwojowe Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dokumenty Rozwojowe Powiatu
3688

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1624
Nieodplatna_pomoc_prawna
261
Petycje
1

Dział: Informacje ogólne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane teleadresowe
7833
Informacje ogólne
6731
E-puap
3063
Informacje ogólne
1965
Herb i Flaga Powiatu Kieleckiego
1803
Redakcja BIP
1016

Dział: Uchwały Zarządu

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Starostwo Powiatowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Starostwo Powiatowe
14033
Oświadczenia majątkowe 2018
6111
Wydziały i komórki organizacyjne
5013
Oświadczenia majątkowe 2017
4815
Oświadczenia majątkowe 2016
4576
Wydział Komunikacji i Transportu
4473
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
4030
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
3788
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
3750
Wydział Budownictwa
3431
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
3236
Oświadczenia majątkowe 2019
3206
Oświadczenia majątkowe 2015
3118
Kierownictwo
3080
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
2350
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
2271
Zarząd
2094
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
2002
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
1872
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1733
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
1720
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
1686
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1659
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1595
Samodzielne komórki organizacyjne
1460
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim
1446
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1413
Wydział Strategii i Rozwoju
1408
Oświadczenia majątkowe 2020
1363
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
1356
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1340
wydzial_obslugi_infrastruktury
1269
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
1198
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1136
Geolog Powiatowy
1120
Majątek powiatu
1104
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
1103
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1049
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
1045
Oświadczenia Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018
1016
Wydział Budżetu i Finansów
981
Oświadczenia majątkowe Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023
956
Zarząd, sekretarz, skarbnik
905
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
812
Współpraca zagraniczna
773
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
486
Informator dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych
453
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
435
Oświadczenia Zarządu złożone na zakończenie kadencji 2014 - 2018
312
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
281
Archiwum
227
Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego
10
Audytor wewnętrzny
7
oswiadczenia_pracownikow
3
Jednostki organizacyjne
2
wieloosobowe_stanowiska_pracy
2

Dział: Uchwały Rady Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwaly Rady Powiatu 2018 VI Kadencji
197

Dział: Rada Powiatu VI Kadencji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Rady Powiatu 2019r - VI kadencja
8478
Interpelacje i wnioski 2019 - VI kadencja
7859
Rada Powiatu VI Kadencji
4149
Uchwały Rady Powiatu 2018r - VI kadencja
3631
Uchwały Rady Powiatu
2631
Interpelacje i wnioski
1969
Imienne wykazy głosowań radnych
1630
Oświadczenia majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023
1508
Oświadczenia majątkowe 2019
1222
Uchwały Rady Powiatu 2020r - VI kadencja
883
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia
767
Skład osobowy Rady Powiatu
758
Interpelacje i wnioski 2020 - VI kadencja
586
Interpelacje i wnioski 2018 - VI kadencja
547
Nagrania obrad Rady Powiatu
538
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Kielcach
495
Protokoły z sesji Rady Powiatu
479
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu
477
Komisje Rady Powiatu
470
Raporty o stanie Powiatu Kieleckiego
444
Apele, opinie i stanowiska Rady Powiatu
248
Uchwały Rady Powiatu 2022r - VI kadencja
179
Uchwały Rady Powiatu 2023r - VI kadencja
171
Uchwały Rady Powiatu 2021r - VI kadencja
167
Interpelacje i wnioski 2021 - VI kadencja
161
Interpelacje i wnioski 2022 - VI kadencja
161
Oświadczenia majątkowe 2020
128
Interpelacje i wnioski 2023 - VI kadencja
127
Uchwaly_Rady_Powiatu_2018
41
uchwaly_rady_powiatu_2018_vi_kadencji
11
Interpelacje_i_wnioski_2018
1

Dział: Rada Powiatu V Kadencji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały 2015
33523
Uchwały 2016
20678
Uchwaly 2017
18988
Uchwaly 2018
16118
Rada Powiatu V Kadencji
6977
Uchwały Rady Powiatu
5687
Interpelacje i wnioski 2015
5325
Interpelacje i wnioski 2017
4713
Interpelacje i wnioski 2016
4180
Interpelacje i wnioski 2018
3305
Oświadczenia majątkowe 2016
2188
Oświadczenia majątkowe 2017
2152
Protokoły z sesji Rady Powiatu
1794
Oświadczenia majątkowe 2015
1786
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia
1754
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu
1738
Skład osobowy Rady Powiatu
1737
Oświadczenia majątkowe 2018
1507
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu
1368
Oświadczenia majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018
1302
Komisje Rady Powiatu
1154
Interpelacje i wnioski
1083
Imienne wykazy głosowań radnych
825
Nagrania obrad Rady Powiatu
601

Dział: Prawo lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Zarządu 2015
77716
Uchwały Zarządu 2016
59347
Uchwały Zarządu 2017
53009
Uchwały Zarządu 2018
41254
Uchwały Zarządu 2019
23082
Zarządzenia wewnętrzne 2015
20554
zarzadzenia_wewnetrzne_2015_archiwum
18933
Zarządzenia wewnętrzne 2017
18262
Protokoły 2015
15627
Zarządzenia wewnętrzne 2019
14451
Zarządzenia wewnętrzne 2018
14413
zarzadzenia_wewnetrzne_2016_archiwum
14234
Zarządzenia wewnętrzne 2016
12606
Protokoły 2016
10071
Prawo lokalne
9738
Uchwały Zarządu Powiatu
8820
Protokoły 2017
8172
Protokoły 2018
5335
Protokoły 2019
3946
Zarządzenia wewnętrzne Starosty Kieleckiego
3660
Decyzje Starosty Kieleckiego
2248
Zarządzenia wewnętrzne 2020
2129
Uchwały Zarządu 2020
1971
Protokoły z posiedzeń Zarządu
1496
Dyspozycje Starosty Kieleckiego
1477
Postanowienia Zarządu
1367
Programy i strategie
1231
Projektowanie aktów normatywnych
1198
Protokoły 2020
408
Zarządzenia wewnętrzne 2021
171
Protokoły 2022
170
Zarządzenia wewnętrzne 2021 archiwum
170
Uchwały Zarządu 2021
169
Zarządzenia wewnętrzne 2023 archiwum
164
Zarządzenia wewnętrzne 2023
160
Zarządzenia wewnętrzne 2022
159
Uchwały Zarządu 2023
150
Uchwały Zarządu 2022
148
Protokoły 2023
147
Zarządzenia wewnętrzne 2022 archiwum
146
Protokoły 2021
144
Zarzadzenia wewnetrzne 2020 archiwum
124
Zarzadzenia wewnetrzne 2019 archiwum
119
Zarządzenia wewnętrzne 2018 archiwum
53
Zarządzenia wewnętrzne 2017 archiwum
37
2015
2

Dział: Informacje o zamiarze budowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o zamiarze budowy 2016
77122
Informacje o zamiarze budowy 2015
67768
Informacje o zamiarze budowy 2017
54633
Informacje o zamiarze budowy 2018
53102
Informacje o zamiarze budowy 2019
32861
Informacje o zamiarze budowy
10338
Informacje o zamiarze budowy 2020
6919
Informacje o zamiarze budowy 2021
160
Informacje o zamiarze budowy 2023
142
Informacje o zamiarze budowy 2022
140

Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia i obwieszczenia 2016
26466
Ogłoszenia i obwieszczenia 2018
26345
Ogłoszenia i obwieszczenia 2017
20925
Ogłoszenia i obwieszczenia 2019
18888
Ogłoszenia i obwieszczenia 2015
15171
Ogłoszenia i obwieszczenia
13690
Ogłoszenia i obwieszczenia 2020
3261
Ogłoszenia i obwieszczenia 2021
167
Ogłoszenia i obwieszczenia 2023
163
Ogłoszenia i obwieszczenia 2022
159
aktualnosci_ogloszenia
1
aktualnosci_index
1
news_content_pl
1

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
110266
Archiwum postępowań
5878
Plany udzielania zamówień publicznych
2862
Umowy, aneksy
2363
Postępowania zakończone
572
Postępowania rozstrzygnięte
437

Dział: Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
1

Dział: Rejestry Ewidencje i Archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestry Ewidencje i Archiwa
4241

Dział: Udostępnianie informacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole 2015
4738
Udostępnianie informacji
4174
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Kieleckiego / Zdawalność
2858
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów z terenu Powiatu Kieleckiego
2453
Kontrole w Starostwie 2016
2401
Kontrole 2016
1819
Wzory dokumentów
1405
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach
1366
Kontrole w Starostwie 2019
1059
Informacje z przeprowadzonych kontroli
970
Kontrole zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych powiatu
938
Udostępnianie informacji o środowisku
807
Najwyższa Izba Kontroli
783
Kontrole w Starostwie 2017
767
Wojewoda Świętokrzyski
760
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kielcach
654
Kontrole 2017
633
Kontrole 2019
598
Kontrole w Starostwie 2015
560
Kontrole w Starostwie 2018
480
Kontrole 2018
371
Kontrole w Starostwie 2020
248
Kontrole 2023
180
Kontrole 2022
171
Kontrole w Starostwie 2022
160
Kontrole 2020
129
Kontrole 2021
125
Kontrole w Starostwie 2021
122
Kontrole w Starostwie 2023
113

Dział: Jawność Finansów Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jawność Finansów Powiatu
3210
Informacja dotycząca Finansów Starostwa
1475
Sprawozdawczość budżetowa 2016
1252
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2015 rok
1209
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015 r.
1169
Sprawozdawczość budżetowa 2015
1135
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014 rok
1132
Sprawozdawczość budżetowa 2017
1037
Zasady Publikacji
935
Sprawozdawczość budżetowa 2018
918
Informacja dotycząca Finansów Powiatowych Jednostek Organizacyjnych
828
Sprawozdawczość budżetowa 2019
371
Sprawozdawczość budżetowa 2020
135

Dział: Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Podstrona Odwiedziny Ilość
Umowy i porozumienia 2016
16052
Umowy i porozumienia 2015
13252
Umowy i porozumienia 2017
10833
Umowy i porozumienia 2018
9065
Umowy i porozumienia 2019
5207
Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki
3975
Umowy i porozumienia 2020
585
Umowy i porozumienia 2023
155
Umowy i porozumienia 2021
113
Umowy i porozumienia 2022
109

Dział: Praca w Starostwie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze do pracy w Starostwie Powiatowym w Kielcach
128706
Praca w Starostwie
87614
Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy
40187
Ogłoszenia o naborze do pracy w jednostkach organizacyjnych powiatu kieleckiego
32111
Procedura naboru
6531

Dział: Wybory

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory
3700
Informacje Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach
1013
Wybory Samorządowe 2018
955
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach I
897
Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach
781
Wybory 2014
779
Obwieszczenia
592
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
570
Harmonogramy dyżurów
544
Obwieszczenia
520
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach
331
obwieszcenia
7

Dział: Biuro Rzeczy Znalezionych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Biuro Rzeczy Znalezionych
5085

Dział: Petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
2717

Dział: Nieodpłatna pomoc prawna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna
5468
Ewidencja_stowarzyszen_zwyklych
2

Dział: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
4275

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Organizacje pozarządowe
426

Dział: Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne
351

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 772

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl