Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1385694
Strona główna BIP
170050
Wyniki wyszukiwania
10068
Poprzednia wersja komunikatu
3253
Mapa witryny BIP
2842
Jak korzystać z BIP
2154
Redakcja BIP
1911
Brak strony
1826
Jak szukać
1374
Poprzednia wersja
1193
Polityka prywatności
1043
Statystyka strony
625
Zastrzeżenia prawne
458

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Podstawa prawna działania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podstawa prawna działania
4594
statut_powiatu_kieleckiego
4

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
597
Rekrutacja
428
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej
419
Stawki i wskaźniki
414

Dział: Jak załatwić sprawę w Starostwie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Karty usług i wzory - KT – Wydział Komunikacji i Transportu
30548
Karty usług i wzory B – Wydział Budownictwa
30052
Geodezja
27708
Jak załatwić sprawę w Starostwie
16221
Karty usług i wzory druków
15980
9. Zlecenie wykonania wyrysu z mapy ewidencyjnej lub wypisu z rejestru gruntów
11863
Karta Opisu Usługi ZP-3 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)
11324
Wnioski i oświadczenia
10858
Karta Opisu Usługi B - 1 Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę lub wydawanie decyzji o pozwoleniu n
10202
Karta Opisu Usługi B – 2/2 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia
8853
1. Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji
8092
10.1. Zlecenie wykonania odbitek z mapy: zasadniczej, ewidencyjnej,
5974
Karta Opisu Usługi KT - 21 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy
5859
Karty usług i wzory - RO – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
5717
Karta Opisu Usługi KT - 15 Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju (poza Powiatem Kieleckim)
5117
8. Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną
5085
Karta Opisu Usługi B – 2/1 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy
5019
Karta Opisu Usługi ZP - 4 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
4901
Karta Opisu Usługi KT - 8 Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu
4675
Karty usług i wzory - GN – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
4568
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że rodzice lub teściowie posiadali gospodarstwo rolne
4532
16. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
4359
Karta Opisu Usługi KT - 13 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
4237
Karta Opisu Usługi KT-1 Wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
4189
b_0
3596
Karta Opisu Usługi KT - 14 Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie kraju
3493
17. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla projektantów)
3472
Karta Opisu Usługi KT-4 Wydanie prawa jazdy (tytułem zmiany danych)
3175
14. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dla rzeczoznawców.
3075
Karty usług i wzory - EK – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
3026
3. Wniosek o wydanie poświadczonej kopii AWZ lub Decyzji
2944
Karty usług i wzory - GP – Geolog Powiatowy
2792
Karta Opisu Usługi ZP - 5 Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych
2643
Karta Opisu Usługi B - 8 Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
2632
10.2. Zlecenie wykonania odbitek z mapy inne materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
2579
Karta Opisu Usługi B - 5 Wniosek o przeniesienie zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego lub decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podm
2560
Karta Opisu Usługi KT - 17 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji
2377
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości rolnej
2375
Karta Opisu Usługi ZP-1 Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
2300
Karta Opisu Usługi KT-3 Wydanie wtórnika prawa jazdy (tytułem zniszczenia lub utraty)
2149
Karta Opisu Usługi KT - 12 Zwrot dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
2138
Karta Opisu Usługi KT - 9 Wtórnik dowodu rejestracyjnego
2045
15. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
2027
13. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.
1937
Karta Opisu Usługi KT - 20 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana zmianą adresu właściciela, bez zmiany właściwości miejscowej organu
1917
Karta Opisu Usługi B - 3 Wydanie zaświadczenia w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
1902
Karta Opisu Usługi B - 7 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
1899
Karta Opisu Usługi B - 4 Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
1886
Karta Opisu Usługi KT-42 Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej i stałej zmiany organizacji ruchu
1794
Karta Opisu Usługi KT - 10 Wtórnik nalepki kontrolnej
1766
11. Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
1719
Karty usług i wzory - ZP – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
1712
Karta Opisu Usługi GN-6 Wykonywanie wyrysów
1705
Karta usług i wzory - POZRON – Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1652
Karta Opisu Usługi POZRON - 1 Wn - W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1577
ro_7
1543
Karta Opisu Usługi GN-7 Wykonywanie wypisów
1530
Karta Opisu Usługi KT-6 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
1524
Karta Opisu Usługi POZRON - 2 Wn - O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wnie
1520
Karta Opisu Usługi KT-2 Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
1489
Ankieta
1438
Karta Opisu Usługi GN - 8 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w przeszłości
1426
Karta Opisu Usługi KT - 19 Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich utraty w przypadku kradzieży
1411
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi
1399
Karty usług i wzory - OR - Wydział Organizacyjny
1385
Karta Opisu Usługi KT-24 Wydawanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy
1370
Karta Opisu Usługi B - 6 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1358
Karta Opisu Usługi KT - 16 Rejestracja pojazdu marki SAM
1357
Karta Opisu Usługi KT-33 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności
1272
Karta Opisu Usługi KT-23 Wydawanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
1258
Karta Opisu Usługi KT-41 Wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
1233
Karta Opisu Usługi RO - 2 Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumen
1226
Karta Opisu Usługi KT-5 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
1175
Karta Opisu Usługi KT-34 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe
1171
18. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo wł
1134
Karta Opisu Usługi EK-I-6 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Kieleckiego
1129
Karta Opisu Usługi GN-9 Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych
1128
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne
1095
Karta Opisu Usługi GN - 1 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
1080
Karta Opisu Usługi KT - 18 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży
1079
Karta Opisu Usługi KT-28 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego tran
1079
Karta Opisu Usługi KT-26 Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy; zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drog
1073
Karta Opisu Usługi KT-22 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
1072
Karta Opisu Usługi KT-43 Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych
1064
Karta Opisu Usługi KT-11 Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego i nalepki legalizacyjnej na tablice tymczasowe
1060
Karta Opisu Usługi KT-38 Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
1051
Karta Opisu Usługi OR - 2 Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia
1030
Karta Opisu Usługi KT-35 Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
1015
Karta Opisu Usługi KT-39 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego tran
983
Karta Opisu Usługi EK-I-4 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
959
Karta_Opisu_RO_5
949
Karta Opisu Usługi KT-31 Uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty
946
Karta Opisu Usługi KT-27 Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych spowodowana zmianą siedziby lub oz
942
Karta Opisu Usługi KT-7 Przywrócenie cofniętego uprawnienia
934
Karta Opisu Usługi POZRON - 3 Wniosek o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności g
921
Karta Opisu Usługi GP - 5 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
915
Karta Opisu Usługi OR - 3 Wydawanie decyzji pozwalających na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa
909
Karta Opisu Usługi KT-37 Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 1. Samochodem osobowym. 2. Pojazdem
901
Karta Opisu Usługi OR - 1 Wydawanie zaświadczeń uczniowskim klubom sportowym / klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia
900
Karta Opisu Usługi EK-I-5 Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniającego wyższy poziom wyks
884
Karta Opisu Usługi KT-40 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
874
Karta Opisu Usługi RO - 4 Wydawanie kart wędkarskich
865
Karta Opisu Usługi KT-32 Wpis do ewidencji instruktorów
851
Karta Opisu Usługi KT-29 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
826
Karta Opisu Usługi EK-I-7 Wykreślenie szkół i placówek niepublicznych z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kieleckiego
825
Karta Opisu Usługi KT-30 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
823
Karta Opisu Usługi KT-25 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze powi
816
Karta Opisu Usługi EK-I-2 Skierowanie dzieci i młodzieży do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych
815
Karta Opisu Usługi RO - 1 Przyznawanie, na wniosek właściciela, środków na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów
809
Karta Opisu Usługi EK-I-3 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
809
Karta Opisu Usługi KT-36 Wpis do ewidencji wykładowców
781
Karta Opisu Usługi GP - 1 Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, którego wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz nie wiąże się z wykorzyst
780
Karta Opisu Usługi RO - 9 Wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów
760
12. Zgłoszenie pracy kartograficznej.
760
Karta Opisu Usługi RO - 16 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
752
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej
751
Karta Opisu Usługi GP - 4 Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza
733
Karta Opisu Usługi GN - 2 Ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
728
Karta Opisu Usługi GN-3 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przeniesienie działki gruntu pod budynkami
726
EK_1
725
Karta Opisu Usługi ZP-2 Wydawanie karty parkingowej dla placówki
719
Karta Opisu Usługi GP - 2 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
717
Karta Opisu Usługi RO - 15 Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
717
Karta Opisu Usługi GN-5 Rozpatrywanie wniosków zstępnych o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotnie
714
Karta Opisu Usługi RO - 8 Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / posiadanego przez uprawnionego do rybactwa
713
Karta Opisu Usługi RO - 6 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
670
Karta Opisu Usługi GN-4 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotniego użytkowa
667
Karta Opisu Usługi RO - 10 Przyjmowanie zgłoszeń instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia
663
B_9
315
Karty usług i wzory - RK - Rzecznik Konsumentów
312
Karta Opisu Usługi RK - 1
196
Karta Opisu Usługi KT - 44 - Profesjonalna rejestracja pojazdów
137
20. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
86
19. Wniosek o udzielenie bonifikaty od oplaty jednorazowej
55
Karta Opisu Usługi EK-I-1 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
36
druk_b_0
8
test
4
karty_uslug
1
Karty_uslug_i_druki_B
1

Dział: Platforma Elektroniczna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Platforma Elektroniczna
1

Dział: Informacje o zamiarze budowy

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Dokumenty Rozwojowe Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dokumenty Rozwojowe Powiatu
3071

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1322
Nieodplatna_pomoc_prawna
261
Petycje
1

Dział: Informacje ogólne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane teleadresowe
6129
Informacje ogólne
5625
E-puap
2294
Informacje ogólne
1696
Herb i Flaga Powiatu Kieleckiego
1602
Redakcja BIP
846

Dział: Uchwały Zarządu

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Starostwo Powiatowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Starostwo Powiatowe
11824
Oświadczenia majątkowe 2018
5630
Oświadczenia majątkowe 2017
4614
Oświadczenia majątkowe 2016
4437
Wydziały i komórki organizacyjne
4298
Wydział Komunikacji i Transportu
3673
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
3532
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
3324
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
3217
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
2957
Oświadczenia majątkowe 2015
2957
Wydział Budownictwa
2854
Kierownictwo
2640
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1968
Zarząd
1831
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1775
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
1730
Oświadczenia majątkowe 2019
1595
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1573
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1510
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1444
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
1444
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
1396
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty
1319
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
1278
Samodzielne komórki organizacyjne
1266
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
1227
Wydział Strategii i Rozwoju
1170
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
1164
Wydział Organizacyjny
1086
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim
1055
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
1040
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik
977
Geolog Powiatowy
958
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
937
Majątek powiatu
912
Oświadczenia Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018
880
Wydział Budżetu i Finansów
827
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu
702
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
655
Współpraca zagraniczna
642
Oświadczenia majątkowe Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023
613
Zarząd, sekretarz, skarbnik
567
Informator dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych
275
Oświadczenia Zarządu złożone na zakończenie kadencji 2014 - 2018
193
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
140
Archiwum
109
oswiadczenia_pracownikow
3
Jednostki organizacyjne
2
wieloosobowe_stanowiska_pracy
2

Dział: Uchwały Rady Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwaly Rady Powiatu 2018 VI Kadencji
103

Dział: Rada Powiatu VI Kadencji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Interpelacje i wnioski 2019 - VI kadencja
3153
Uchwały Rady Powiatu 2019r - VI kadencja
3065
Rada Powiatu VI Kadencji
2686
Uchwały Rady Powiatu 2018r - VI kadencja
1872
Uchwały Rady Powiatu
1589
Interpelacje i wnioski
1275
Imienne wykazy głosowań radnych
1042
Oświadczenia majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023
986
Oświadczenia majątkowe 2019
577
Skład osobowy Rady Powiatu
508
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia
483
Interpelacje i wnioski 2018 - VI kadencja
330
Nagrania obrad Rady Powiatu
304
Komisje Rady Powiatu
277
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Kielcach
273
Protokoły z sesji Rady Powiatu
261
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu
241
Raporty o stanie Powiatu Kieleckiego
157
Uchwały Rady Powiatu 2022r - VI kadencja
92
Uchwały Rady Powiatu 2023r - VI kadencja
86
Uchwały Rady Powiatu 2021r - VI kadencja
86
Uchwały Rady Powiatu 2020r - VI kadencja
80
Interpelacje i wnioski 2021 - VI kadencja
79
Interpelacje i wnioski 2022 - VI kadencja
75
Apele, opinie i stanowiska Rady Powiatu
69
Interpelacje i wnioski 2023 - VI kadencja
56
Interpelacje i wnioski 2020 - VI kadencja
54
Uchwaly_Rady_Powiatu_2018
41
uchwaly_rady_powiatu_2018_vi_kadencji
11
Interpelacje_i_wnioski_2018
1

Dział: Rada Powiatu V Kadencji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały 2015
29187
Uchwały 2016
17039
Uchwaly 2017
14192
Uchwaly 2018
10794
Rada Powiatu V Kadencji
6430
Uchwały Rady Powiatu
4940
Interpelacje i wnioski 2015
4326
Interpelacje i wnioski 2017
3446
Interpelacje i wnioski 2016
3387
Interpelacje i wnioski 2018
2108
Oświadczenia majątkowe 2016
2022
Oświadczenia majątkowe 2017
1888
Oświadczenia majątkowe 2015
1643
Skład osobowy Rady Powiatu
1565
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia
1562
Protokoły z sesji Rady Powiatu
1561
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu
1524
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu
1214
Oświadczenia majątkowe 2018
1142
Oświadczenia majątkowe złożone na rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018
1137
Komisje Rady Powiatu
1009
Interpelacje i wnioski
944
Imienne wykazy głosowań radnych
684
Nagrania obrad Rady Powiatu
456

Dział: Prawo lokalne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Uchwały Zarządu 2015
63764
Uchwały Zarządu 2016
45841
Uchwały Zarządu 2017
38369
Uchwały Zarządu 2018
25155
Zarządzenia wewnętrzne 2015
17815
zarzadzenia_wewnetrzne_2015_archiwum
13457
Zarządzenia wewnętrzne 2017
13325
Protokoły 2015
12625
Zarządzenia wewnętrzne 2016
10510
zarzadzenia_wewnetrzne_2016_archiwum
10059
Zarządzenia wewnętrzne 2018
9253
Prawo lokalne
8299
Protokoły 2016
7564
Uchwały Zarządu Powiatu
6605
Uchwały Zarządu 2019
6594
Protokoły 2017
5812
Zarządzenia wewnętrzne 2019
3609
Protokoły 2018
2985
Zarządzenia wewnętrzne Starosty Kieleckiego
2818
Decyzje Starosty Kieleckiego
1791
Protokoły z posiedzeń Zarządu
1281
Dyspozycje Starosty Kieleckiego
1189
Postanowienia Zarządu
1118
Programy i strategie
1007
Projektowanie aktów normatywnych
1003
Protokoły 2019
902
Protokoły 2022
81
Zarządzenia wewnętrzne 2021
80
Uchwały Zarządu 2021
79
Zarządzenia wewnętrzne 2023
78
Zarządzenia wewnętrzne 2021 archiwum
78
Zarządzenia wewnętrzne 2022
77
Uchwały Zarządu 2023
77
Uchwały Zarządu 2020
76
Zarządzenia wewnętrzne 2023 archiwum
76
Zarządzenia wewnętrzne 2022 archiwum
72
Protokoły 2023
70
Protokoły 2021
68
Uchwały Zarządu 2022
66
Zarzadzenia wewnetrzne 2019 archiwum
59
Zarządzenia wewnętrzne 2020
56
Protokoły 2020
55
Zarzadzenia wewnetrzne 2020 archiwum
55
Zarządzenia wewnętrzne 2018 archiwum
27
Zarządzenia wewnętrzne 2017 archiwum
21
2015
2

Dział: Informacje o zamiarze budowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o zamiarze budowy 2016
61166
Informacje o zamiarze budowy 2015
54551
Informacje o zamiarze budowy 2017
37795
Informacje o zamiarze budowy 2018
33205
Informacje o zamiarze budowy 2019
9442
Informacje o zamiarze budowy
8704
Informacje o zamiarze budowy 2021
73
Informacje o zamiarze budowy 2022
69
Informacje o zamiarze budowy 2020
66
Informacje o zamiarze budowy 2023
65

Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia i obwieszczenia 2016
21746
Ogłoszenia i obwieszczenia 2018
18235
Ogłoszenia i obwieszczenia 2017
16434
Ogłoszenia i obwieszczenia 2015
13009
Ogłoszenia i obwieszczenia
11753
Ogłoszenia i obwieszczenia 2019
6588
Ogłoszenia i obwieszczenia 2021
85
Ogłoszenia i obwieszczenia 2023
80
Ogłoszenia i obwieszczenia 2022
78
Ogłoszenia i obwieszczenia 2020
75
news_content_pl
1
aktualnosci_index
1
aktualnosci_ogloszenia
1

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
77710
Archiwum postępowań
4506
Plany udzielania zamówień publicznych
1987
Umowy, aneksy
1957
Postępowania zakończone
570
Postępowania rozstrzygnięte
437

Dział: Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
1

Dział: Rejestry Ewidencje i Archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestry Ewidencje i Archiwa
3549

Dział: Udostępnianie informacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole 2015
3766
Udostępnianie informacji
3549
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Kieleckiego / Zdawalność
2432
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów z terenu Powiatu Kieleckiego
1990
Kontrole w Starostwie 2016
1831
Kontrole 2016
1335
Wzory dokumentów
1190
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach
1166
Informacje z przeprowadzonych kontroli
804
Kontrole zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych powiatu
776
Udostępnianie informacji o środowisku
668
Najwyższa Izba Kontroli
663
Wojewoda Świętokrzyski
644
Kontrole w Starostwie 2017
550
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kielcach
526
Kontrole 2017
460
Kontrole w Starostwie 2015
442
Kontrole w Starostwie 2019
355
Kontrole w Starostwie 2018
232
Kontrole 2019
230
Kontrole 2018
202
Kontrole w Starostwie 2020
79
Kontrole 2023
78
Kontrole w Starostwie 2022
73
Kontrole 2022
68
Kontrole 2021
55
Kontrole 2020
55
Kontrole w Starostwie 2021
55
Kontrole w Starostwie 2023
51

Dział: Jawność Finansów Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jawność Finansów Powiatu
2678
Informacja dotycząca Finansów Starostwa
1218
Sprawozdawczość budżetowa 2016
1095
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2015 r.
1028
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2014 rok
992
Sprawozdawczość budżetowa 2015
989
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2015 rok
961
Sprawozdawczość budżetowa 2017
882
Zasady Publikacji
782
Sprawozdawczość budżetowa 2018
671
Informacja dotycząca Finansów Powiatowych Jednostek Organizacyjnych
670
Sprawozdawczość budżetowa 2019
197

Dział: Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki

Podstrona Odwiedziny Ilość
Umowy i porozumienia 2016
12395
Umowy i porozumienia 2015
10124
Umowy i porozumienia 2017
7519
Umowy i porozumienia 2018
5408
Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki
3259
Umowy i porozumienia 2019
1641
Umowy i porozumienia 2023
75
Umowy i porozumienia 2020
57
Umowy i porozumienia 2021
56
Umowy i porozumienia 2022
55

Dział: Praca w Starostwie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze do pracy w Starostwie Powiatowym w Kielcach
106597
Praca w Starostwie
74760
Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy
29544
Ogłoszenia o naborze do pracy w jednostkach organizacyjnych powiatu kieleckiego
27356
Procedura naboru
5477

Dział: Wybory

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory
2944
Wybory Samorządowe 2018
814
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach I
747
Informacje Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach
731
Wybory 2014
672
Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach
640
Obwieszczenia
484
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
465
Harmonogramy dyżurów
441
Obwieszczenia
403
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach
211
obwieszcenia
7

Dział: Biuro Rzeczy Znalezionych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Biuro Rzeczy Znalezionych
4293

Dział: Petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
1960

Dział: Nieodpłatna pomoc prawna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna
4191
Ewidencja_stowarzyszen_zwyklych
2

Dział: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
3611

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 625

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl