Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Organizacje pozarządowe

Ważny Komunikat - informacja dla stowarzyszeń i fundacji dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

 

Zgodnie z zapisami art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491) i w związku z wykonywaniem obowiązku nałożonego ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm. – dalej: ustawa pppft) realizując zadania związane z przeciwdziałaniem wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł Starosta Kielecki- organ nadzorujący informuje:

 

Ustawa pppft wprowadziła do porządku prawnego nowy termin „instytucji obowiązanych”,, które są zobligowane do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz stosowania innych obowiązków związanych z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

 

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in. (art. 2 ust. 1):

 

 • fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce

wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,

 • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,

 

W związku z powyższym ww. podmioty mają za zadanie realizację następujących obowiązków wynikających z ustawy pppft, tj.
 

 • wyznaczyć pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zawiadomień o transakcjach (art.8),
 • identyfikować i ocieniać ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji i stowarzyszeń oraz sporządzać w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka nie rzadziej niż co 2 lata (art. 27),
 • stosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec swoich klientów, fundacji i stowarzyszeń (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41),
 • dokumentować zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego oraz wyniki bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),
 • stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46),
 • prowadzić bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),
 • w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego podejmować działania w celu wyjaśnienia okoliczności, w jakich przeprowadzono te transakcje oraz intensyfikować stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 4, w odniesieniu do stosunków gospodarczych, w ramach których te transakcje zostały przeprowadzone (art. 43 ust. 4),
 • przechować dokumentację uzyskaną w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje i ewidencję transakcji (art. 49),
 • wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (art. 50),
 • przekazywać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1),
 • niezwłoczne zawiadamiać w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),
 • wstrzymywać transakcje w trybie i na zasadach określonych w ustawie, przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (art. 86),
 • stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów wskazanych w listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (art. 117).

 

Ustawa pppft przewiduje sankcje za nie dopełnianie obowiązków nałożonych przez przedmiotową ustawę w postaci kar administracyjnych (art. 147, art. 148 i art.149 ustawy pppft).


Jednocześnie Starosta Kielecki zwraca się o przekazanie każdorazowo informacji, czy stowarzyszenie/fundacja dokonało/a transakcji, o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy). Instytucje obowiązane (stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, w tym także kluby sportowe albo fundacje) przekazują informację na adres:

Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce.

 

 
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Organizacje pozarządowe [ 4 ]
Pismo dotyczące obowiązków instytucji obowiązanych Pismo dotyczące obowiązków instytucji obowiązanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-12-11 14:43
Jedynak Agnieszka
5.13MB
Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 24 sierpnia 2018 Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 24 sierpnia 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-12-11 14:40
Jedynak Agnieszka
1.92MB
Komunikat dotyczący okresów przejściowych w procesie dostarczania informacji do GIIF o tzw. transakcjach ponadprogowych Komunikat dotyczący okresów przejściowych w procesie dostarczania informacji do GIIF o tzw. "transakcjach ponadprogowych"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-12-11 14:39
Jedynak Agnieszka
3.78MB
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-11 14:35
Jedynak Agnieszka
1.01MB

Redakcja strony: Organizacje pozarządoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 905

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl