Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestry Ewidencje i Archiwa

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA:

I. KTÓRE ZOSTAŁY ZGŁOSZONE DO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Ewidencja gruntów budynków (kopie baz danych).
 2. Zbiory danych prowadzone w zakresie zgłaszania i przejmowania do zasobu prac geodezyjnych oraz uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 3. Rejestr osób, których dotyczą wydane decyzje o zmianie, ustaleniu brzmienia i pisowni nazwisk.
 4. Ewidencja orzeczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kielcach dotycząca określenia stopnia zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej.
 5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
 6. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
 7. Ewidencja osób posiadających uprawnienia do szkolenia i kierowania pojazdami.
 8. Ewidencja pojazdów.
 9. Rejestr uprawnień budowlanych.
 10. Ewidencja pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.
 11. Zezwolenia na przewóz osób.
 12. Ewidencja osób korzystających ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
 13. Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb.
 14. Ewidencja kart wędkarskich.
 15. Rejestr dzienników budowy na wznawiane roboty budowlane.
 16. Rejestr skarg i wniosków.
 17. Ewidencja osób ubiegających się o miejsce w domu pomocy społecznej.
 18. Ewidencja osób korzystających ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 19. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych.

Udostępnianie danych z tych zbiorów odbywa się na podstawie:

 • Instrukcji Ochrony Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Kielcach,
 • Zarządzenia wewnętrznego Nr 33/99 Starosty Kieleckiego z dnia 05 października 1999r. w sprawie wykonywania ustawy o ochronie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach,
 • Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kielcach,

II . CENTRALNE REJESTRY KANCELARYJNE:

 1. Rejestr uchwał organów samorządu powiatowego (Rady Powiatu, Zarządu Powiatu).
 2. Rejestr skarg i wniosków.
 3. Rejestr aktów wewnętrznych.
 4. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

 III. INNE REJESTRY

 1. Rejestr interpelacji i wniosków radnych.
 2. Rejestr umów i porozumień.
 3. Rejestr – „Książka Kontroli”

 

Udostępnianie zasobów archiwalnych odbywa się na podstawie przepisów dotyczących prowadzenia Archiwów oraz instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

Dostęp do wszelkich informacji publicznych powiatu, odbywa się na podstawie „Jawności Działania”(Statut Powiatu Kieleckiego, Rozdział II). Prowadzenie i wydawanie zbiorów odbywa się w Starostwie, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Sposób udostępniania informacji o działalności organów powiatu określa Statut Powiatu w rozdziale II:

„II Jawność działania organów powiatu.

 § 18

 1. Działalność organów powiatu jest jawna, co oznacza prawo mieszkańców do:
  • uzyskiwanie informacji,
  • wstępu na sesję rady,
  • wstępu na posiedzenie komisji rady,
  • dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych zwanych w statucie „dokumentami publicznymi”.
 2. Uprawnionym do dostępu do dokumentów publicznych i korzystania z nich jest każdy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.
 3. Dysponentami dokumentów publicznych są w zakresie działalności:
  • rady powiatu – przewodniczący rady,
  • zarządu powiatu – starosta
  • powiatowych jednostek organizacyjnych- kierownicy tych jednostek,
  • służb, inspekcji i straży- kierownicy tych służb, inspekcji i straży. Dysponent dokumentów publicznych jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań celem zapewnienia dysponowania dokumentami publicznymi w formie i postaci nadającej się do udostępniania.
 4. Udostępnieniu podlegają dokumenty o charakterze urzędowym sporządzone w przepisanej formie przez:
  • powiatów organy powiatu,
  • organy nadzoru i kontroli nad powiatem, związane z wykonywaniem zadań publicznych.
  • Udostępnieniu podlegają w szczególności:
   • uchwały rady i zarządu
   • wnioski i opinie komisji rady,
   • interpelacje i wnioski radnych,
   • protokoły z posiedzeń rady, zarządu i komisji rady,
   • protokoły kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu
   • Kontroli Skarbowej,
   • akty nadzoru.
 5. Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem tych, co do których wyłączenie jawności wynika z ustawy.
 6. Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony w postępowaniu administracyjnym regulują właściwe przepisy.
 7. Udostępnienie dokumentów publicznych do:
  • bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach,
  • wglądu do dokumentów.
 8. Informacji do dokumentów publicznych udziela pracownik wskazany przez dysponenta dokumentu. Udzielając informacji pracownik wskazuje uprawnionemu formę, w jakiej dany dokument jest udostępniony.
 9. Dostępu do dokumentów publicznych jest realizowana w formie:
  • powszechnej publikacji,
  • sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu powszechnego,
  • bezpośredniego udostępnienia dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.
 10. Powszechnej publikacji dokonuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego określają właściwe przepisy.
 11. Sukcesywne udostępnianie do wglądu powszechnego dokumentów publicznych następuje w drodze wykładania lub wywieszenia dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych oraz poprzez zainstalowanie urządzeń umożliwiających zapoznanie się z dokumentami codziennie w godzinach pracy dysponenta dokumentów w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
 12. Sukcesywnemu udostępnianiu podlegają następujące dokumenty:
  • - uchwały rady,
  • - uchwały zarządu,
  • - protokoły z sesji rady,
  • - protokoły z posiedzeń komisji rady.
   Dysponent może ustalić rodzaj dokumentów, do których wgląd odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika.
   Uprawniony ma prawo do sporządzania notatek odpisów.
 13. Bezpośrednie udostępnienie dokumentu publicznego dotyczy tych dokumentów, których udostępnienie nie może być dokonywane w formie powszechnej publikacji lub sukcesywnego udostępnienia.
  Udostępnienia dokonuje się na pisemny wniosek uprawnionego.
  Udostępnienie następuje niezwłocznie w formie zgodnej z wnioskiem ile środki techniczne którymi dysponuje urząd umożliwiają przekazanie w taki sposób o jaki wnioskował uprawniony.
  Jeżeli dokument nie może być udostępniony niezwłocznie należy podać uprawnionemu przyczynę tej zwłoki i określić termin udostępnienia nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.
  Jeżeli dokument nie może być udostępniony w formie zgodnej z wnioskiem uprawnionego dysponent decyduje o innej formie udostępnienia podając uzasadnienie tego stanu rzeczy.
 14. Odmowa udostępnienia dokumentu następuje na piśmie z uzasadnieniem.
  W przypadku nie udostępnienia dokumentów tytułu wyłączenia jawności niektórych danych należy podać podstawę i zakres takiego wyłączenia oraz wskazać organ lub osobę, która takiego wyłączenia dokonała.
 15. W przypadku, gdy nie jest niezbędne udostępnienie całego dokumentu upoważniony przez dysponenta pracownik sporządza wyciąg z dokumentu, który podlega uwierzytelnieniu”.

Redakcja strony: Rejestry Ewidencje i ArchiwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4349

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl