Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim

PODSTAWA PRAWNA

           Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych a także Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
Powołana przy Starostwie Kieleckim Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego.

 

ZADANIA RADY

1) Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,

2) Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację,

3) Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,

4) Na wniosek Starosty Kieleckiego uczestnictwo w spotkaniach dotyczących osób niepełnosprawnych.

 

TRYB DZIAŁANIA RADY

            Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Kadencja Rady trwa 4 lata.

          Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków powiatowej rady dokonuje wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium Rady.  

           Posiedzenia Powiatowej Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej.

Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest sporządzany przez Sekretarza Rady protokół.

Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

 

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

              Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Kielcach na lata 2019-2022 zostali powołani Zarządzeniem wewnętrznym Nr 28/19 Starosty Kieleckiego z dnia 12.02.2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim

http:/prawo_lokalne/zarzadzenia_wewnetrzne_2019/Zarzdzenie-wewntrzne-Nr-282019/idn:6249.html

 

W skład Rady wchodzą:

• PRZEWODNICZĄCA – Dominika Kąsek

• WICEPRZEWODNICZĄCA – Aneta Rutowicz

• SEKRETARZ – Franciszka Piotrowska

• CZŁONEK – Iwona Kukulska

• CZŁONEK – Jadwiga Kamińska

 

Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim prosimy kierować na adres:

 

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZY STAROŚCIE KIELECKIM

ul. Wrzosowa 44

25- 211 Kielce (sekretariat)

Tel. (041) 200 12 00, (041) 200 12 08

E mail: sekretariat[at]powiat.kielce.pl

Redakcja strony: Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście KieleckimRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1566

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl