Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Udostępnianie informacji

Sposób udostępniania informacji określa rozdział II Statutu Powiatu Kieleckiego zamieszczony poniżej.

„II Jawność działania organów powiatu.

 § 18

 1. Działalność organów powiatu jest jawna, co oznacza prawo mieszkańców do:
  • uzyskiwanie informacji,
  • wstępu na sesję rady,
  • wstępu na posiedzenie komisji rady,
  • dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych zwanych w statucie „dokumentami publicznymi”.
 2. Uprawnionym do dostępu do dokumentów publicznych i korzystania z nich jest każdy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.
 3. Dysponentami dokumentów publicznych są w zakresie działalności:
  • rady powiatu – przewodniczący rady,
  • zarządu powiatu – starosta
  • powiatowych jednostek organizacyjnych- kierownicy tych jednostek,
  • służb, inspekcji i straży- kierownicy tych służb, inspekcji i straży. Dysponent dokumentów publicznych jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań celem zapewnienia dysponowania dokumentami publicznymi w formie i postaci nadającej się do udostępniania.
 4. Udostępnieniu podlegają dokumenty o charakterze urzędowym sporządzone w przepisanej formie przez:
  • powiatów organy powiatu,
  • organy nadzoru i kontroli nad powiatem, związane z wykonywaniem zadań publicznych.
  • Udostępnieniu podlegają w szczególności:
   • uchwały rady i zarządu
   • wnioski i opinie komisji rady,
   • interpelacje i wnioski radnych,
   • protokoły z posiedzeń rady, zarządu i komisji rady,
   • protokoły kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu
   • Kontroli Skarbowej,
   • akty nadzoru.
 5. Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem tych, co do których wyłączenie jawności wynika z ustawy.
 6. Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony w postępowaniu administracyjnym regulują właściwe przepisy.
 7. Udostępnienie dokumentów publicznych do:
  • bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach,
  • wglądu do dokumentów.
 8. Informacji do dokumentów publicznych udziela pracownik wskazany przez dysponenta dokumentu. Udzielając informacji pracownik wskazuje uprawnionemu formę, w jakiej dany dokument jest udostępniony.
 9. Dostępu do dokumentów publicznych jest realizowana w formie:
  • powszechnej publikacji,
  • sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu powszechnego,
  • bezpośredniego udostępnienia dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.
 10. Powszechnej publikacji dokonuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego określają właściwe przepisy.
 11. Sukcesywne udostępnianie do wglądu powszechnego dokumentów publicznych następuje w drodze wykładania lub wywieszenia dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych oraz poprzez zainstalowanie urządzeń umożliwiających zapoznanie się z dokumentami codziennie w godzinach pracy dysponenta dokumentów w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
 12. Sukcesywnemu udostępnianiu podlegają następujące dokumenty:
  • - uchwały rady,
  • - uchwały zarządu,
  • - protokoły z sesji rady,
  • - protokoły z posiedzeń komisji rady.
   Dysponent może ustalić rodzaj dokumentów, do których wgląd odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika.
   Uprawniony ma prawo do sporządzania notatek odpisów.
 13. Bezpośrednie udostępnienie dokumentu publicznego dotyczy tych dokumentów, których udostępnienie nie może być dokonywane w formie powszechnej publikacji lub sukcesywnego udostępnienia.
  Udostępnienia dokonuje się na pisemny wniosek uprawnionego.
  Udostępnienie następuje niezwłocznie w formie zgodnej z wnioskiem ile środki techniczne którymi dysponuje urząd umożliwiają przekazanie w taki sposób o jaki wnioskował uprawniony.
  Jeżeli dokument nie może być udostępniony niezwłocznie należy podać uprawnionemu przyczynę tej zwłoki i określić termin udostępnienia nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.
  Jeżeli dokument nie może być udostępniony w formie zgodnej z wnioskiem uprawnionego dysponent decyduje o innej formie udostępnienia podając uzasadnienie tego stanu rzeczy.
 14. Odmowa udostępnienia dokumentu następuje na piśmie z uzasadnieniem.
  W przypadku nie udostępnienia dokumentów tytułu wyłączenia jawności niektórych danych należy podać podstawę i zakres takiego wyłączenia oraz wskazać organ lub osobę, która takiego wyłączenia dokonała.
 15. W przypadku, gdy nie jest niezbędne udostępnienie całego dokumentu upoważniony przez dysponenta pracownik sporządza wyciąg z dokumentu, który podlega uwierzytelnieniu”.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352).


Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kielcach, w celu ich ponownego wykorzystywania:

 • dla informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach (BIP Starostwa Powiatowego w Kielcach):
  1. Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego udostępnionej w BIP Starostwa Powiatowego w Kielcach nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej używające tych informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia oraz czasie pozyskania informacji z BIP Starostwa Powiatowego w Kielcach.
  2. Starostwo Powiatowe w Kielcach ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w BIP Starostwa Powiatowego w Kielcach.
 • dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:
  1. Starostwo Powiatowe w Kielcach określa ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
  2. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Starostwo Powiatowe w Kielcach może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie.
  3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
  4. Starostwo Powiatowe w Kielcach, umożliwiając ponowne wykorzystywanie,  w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych      w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych    i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Kielcach, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 2. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania  lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718  z późn. zm.), z tym że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Sposób korzystania z informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych:

Starostwo Powiatowe w Kielcach zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych  (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.). W przypadku informacji sektora publicznego, mających cechy utworu, należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Redakcja strony: Udostępnianie informacjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4265

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl