• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwo Powiatowe w Kielcach .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarkikontrastowej (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Pan Paweł Olesiak, olesiak.p@powiat.kielce.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 200 12 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

 1. Do budynku prowadzą:
  dwa wejścia główne:
  • wejście do budynku z poziomu przyziemia w segmencie 3 od skrzyżowania ulic Popiełuszki i Wrzosowej bezpośrednio do strefy obsługi klienta w Wydziale Komunikacji i Transportu,
  • wejście do budynku z poziomu parteru od strony dziedzińca (parking od strony  południowej) bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta;

  oraz pozostałe wejścia

  • wejście od ul. Wrzosowej w poziomie przyziemia do segmentu 4 na klatkę schodową (wyjście ewakuacyjne);
  • wejście od strony wschodniej w poziomie przyziemia do segmentu 4 na klatkę schodową (wyjście ewakuacyjne);
  • wejście od ul. Wrzosowej w poziomie przyziemia do segmentu 3 na klatkę schodową (wyjście ewakuacyjne);
  • wejście od strony zachodniej w poziomie przyziemia do segmentu 2 na klatkę schodową (wyjście ewakuacyjne);
  • wejście od dziedzińca (strona północna) w poziomie parteru do segmentu 1 na klatkę schodową (wyjście ewakuacyjne);
  • wejście od strony południowej  w poziomie parteru do segmentu 4 (wyjście wejście dla niepełnosprawnych).

  Wszystkie wejścia są dostępne dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, przy czym drzwi otwierane są ręcznie. Wejście główne od strony dziedzińca powinno zostać przebudowane poprzez wymianę drzwi na otwierane automatycznie, co w sposób znaczący ułatwi dostęp do budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 2. Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Przy wejściach głównych zainstalowane są  systemy przywoławcze dla niepełnosprawnych.
 4. Szerokości przejść wewnątrz budynku oraz windy osobowe komunikujące przyziemie
  z pozostałymi kondygnacjami  zapewniają dostęp osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach do wszystkich części obiektu.
 5. W budynku są 3 windy wyposażone w przyciski z oznaczeniem w alfabecie brajla.
 6. Na każdej kondygnacji znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych (łącznie
  10 toalet dla niepełnosprawnych) wyposażone w system wzywania pomocy.
 7. Przed budynkiem wyznaczono 8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

Biura Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach w budynku przy ulicy Żeromskiego 16 w Strawczynie

 1. Biura Filii zlokalizowane są na II piętrze budynku.
 2. Do budynku prowadzi wejście po schodach bez podjazdów dla niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma windy.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 5. W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (z wyjątkiem windy).
 6. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 8. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 9. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Do końca roku budynek zostanie wyposażony w windę umożliwiającą wejście do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Biura Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach w budynku przy ulicy Suchedniowskiej 3 w Bodzentynie

 1. Biura Filii zlokalizowane są na I piętrze budynku.
 2. Do budynku prowadzi wejście po schodach bez podjazdów dla niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma windy jest łazik do wchodzenia po schodach przy pomocy pracowników.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 5. W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (z wyjątkiem windy).
 6. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 8. Przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
 9. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 10. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Do końca roku wejście do budynku zostanie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Biura Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach w budynku przy ulicy Rynek 15 w Nowej Słupi

 1. Biura Filii zlokalizowane są na parterze budynku.
 2. Do budynku prowadzi wejście z poziomu terenu bez barier architektonicznych.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 4. W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (z wyjątkiem windy).
 5. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 7. Przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
 8. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 9. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Biura Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach w budynku Urzędu Gminy w Rakowie

 1. Biura Filii zlokalizowane są na parterze budynku.
 2. Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 4. W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (z wyjątkiem windy).
 5. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 7. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 8. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 9. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Biura Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach w budynku przy ul. Mielczarskiego 9 w Chmielniku

 1. Biura Filii zlokalizowane są na II piętrze budynku.
 2. Do budynku prowadzi wejście z poziomu terenu.
 3. W budynku nie ma windy.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 5. W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (z wyjątkiem windy).
 6. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 8. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Biura Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach w budynku przy ul. Partyzantów 18 w Bielinach

 1. Biura Filii zlokalizowane są na I piętrze budynku.
 2. Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma windy.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 5. W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (z wyjątkiem windy).
 6. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 8. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
 9. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 10. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Biura Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach w budynku przy ul. Rynek 62 w Łagowie

 1. Biura Filii zlokalizowane są na parterze budynku.
 2. Do budynku prowadzą 3 wejścia z poziomu terenu bez barier architektonicznych.
 3. Budynek wyposażony windę oraz pochylnię na schodach.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 5. W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (z wyjątkiem windy).
 6. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 8. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
 9. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 10. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Biura Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach w budynku przy ul. Centralnej w Mniowie

 1. Biura Filii zlokalizowane są na parterze budynku.
 2. Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych na poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Budynek wyposażony jest w windę.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 5. W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (z wyjątkiem windy).
 6. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
 8. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
 9. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 10. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktów w celu otrzymania informacji lub w wypadku wystąpienia problemów dot. dostępności architektonicznej jest Pani Anna Florczyk-Bielna, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 200 17 00.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Deklaracja dostępności
pdf 2022-09-06 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. 105.29KB zobacz
pdf 2021-11-16 Uchwała Nr 163/380/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2020-2021 przez Powiat Kielecki„
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
Uchwała Nr 163/380/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2020-2021 przez Powiat Kielecki„ 60.74KB zobacz
pdf 2021-11-16 Załącznik do Uchwały Nr 163/380/2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
Załącznik do Uchwały Nr 163/380/2020 272.23KB zobacz
docx 2021-11-16 Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021r., dla Starostwa Powiatowego w Kielcach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021r., dla Starostwa Powiatowego w Kielcach 35.6KB -
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry