• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 1004
Mapa witryny 9
Polityka prywatności 15
Jak korzystać z BIP 27
Jak szukać 21
Zastrzeżenia prawne 7
Deklaracja dostępności 14
Rejestr zmian 46
Redakcja BIP 14
Tłumacz języka migowego 21
Statystyka strony 5
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 0
Dział: Podstawa prawna działania
Podstrona Ilość
Podstawa prawna działania 28
Statut Powiatu Kieleckiego 4
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kielcach 4
Ustawa 2
Rozporządzenie Rady Ministrów 2
Dział: Jak załatwić sprawę w Starostwie
Podstrona Ilość
Jak załatwić sprawę w Starostwie 243
Ankieta 8
Karty usług i wzory druków 244
Karty usług i wzory B – Wydział Budownictwa 272
Karta Opisu Usługi B - 1 Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę lub wydawanie decyzji o pozwoleniu n 69
Karta Opisu Usługi B - 2/1 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy 28
Karta Opisu Usługi B - 2/2 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia 65
Karta Opisu Usługi B - 3 Wydanie zaświadczenia w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 8
Karta Opisu Usługi B - 4 Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych 9
Karta Opisu Usługi B - 5 Wniosek o przeniesienie zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego lub (...) na rzecz innego podmiotu. 8
Karta Opisu Usługi B - 6 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 6
Karta Opisu Usługi B - 7 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 5
Karta Opisu Usługi B - 8 Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę 8
Karty usług i wzory - EK – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 6
Karta Opisu Usługi EK-I-1 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 1
Karta Opisu Usługi EK-I-2 Skierowanie dzieci i młodzieży do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych 0
Karta Opisu Usługi EK-I-3 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 0
Karta Opisu Usługi EK-I-4 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 0
Karta Opisu Usługi EK-I-5 Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniającego wyższy poziom wyks 0
Karta Opisu Usługi EK-I-6 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Kieleckiego 0
Karta Opisu Usługi EK-I-7 Wykreślenie szkół i placówek niepublicznych z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kieleckiego 0
Karty usług i wzory - GN – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 245
Karta Opisu Usługi GN - 1 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości 4
Karta Opisu Usługi GN - 2 Ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne 1
Karta Opisu Usługi GN-3 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przeniesienie działki gruntu pod budynkami 0
Karta Opisu Usługi GN-4 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotniego użytkowa 3
Karta Opisu Usługi GN-5 Rozpatrywanie wniosków zstępnych o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotnie 2
Karta Opisu Usługi GN-6 Wykonywanie wyrysów 69
Karta Opisu Usługi GN-7 Wykonywanie wypisów 63
Karta Opisu Usługi GN - 8 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w przeszłości 8
Karta Opisu Usługi GN-9 Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych 21
Karty usług i wzory - KT – Wydział Komunikacji i Transportu 619
Karta Opisu Usługi KT-1 Wydanie prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (Profil Kandydata na Kierowcę) 56
Karta Opisu Usługi KT-2 Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji lub szkolenia okresowego 17
Karta Opisu Usługi KT-3 Wydanie wtórnika prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (z powodu zniszczenia lub utraty prawa jazdy/ pozwolenia) 10
Karta Opisu Usługi KT-4 Wydanie prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (zmiana danych zawartych w dokumencie) 9
Karta Opisu Usługi KT-5 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 5
Karta Opisu Usługi KT-6 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 5
Karta Opisu Usługi KT-7 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem 1
Karta Opisu Usługi KT - 8 Przywrócenie cofniętego uprawnienia 3
Karta Opisu Usługi KT - 10 Zgłoszenie nabycia pojazdu 136
Karta Opisu Usługi KT-11 Zgłoszenie zbycia pojazdu 133
Karta Opisu Usługi KT - 12 Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju (z wyłączeniem nowych pojazdów) 157
Karta Opisu Usługi KT - 13 Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie kraju 46
Karta Opisu Usługi KT - 14 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 47
Karta Opisu Usługi KT - 15 Rejestracja pojazdu marki SAM 4
Karta Opisu Usługi KT - 16 Profesjonalna rejestracja pojazdów 9
Karta Opisu Usługi KT - 17 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe 0
Karta Opisu Usługi KT - 18 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności 4
Karta Opisu Usługi KT - 19 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana zmianą adresu właściciela (bez zmiany właściwości miejscowej organu 12
Karta Opisu Usługi KT - 20 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy 12
Karta Opisu Usługi KT - 21 Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu utraty lub zniszczenia 2
Karta Opisu Usługi KT-22 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 5
Karta Opisu Usługi KT-23 Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 4
Karta Opisu Usługi KT-24 Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych (nalepki legalizacyjnej na tablice rejestracyjne i nalepki na tablice tymczasowe) 4
Karta Opisu Usługi KT-25 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 8
Karta Opisu Usługi KT-26 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży 2
Karta Opisu Usługi KT-27 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji 16
Karta Opisu Usługi KT-28 Zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego elektronicznie 0
Karta Opisu Usługi KT-29 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 0
Karta Opisu Usługi KT-30 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 0
Karta Opisu Usługi KT-31 Uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty 1
Karta Opisu Usługi KT-32 Wpis do ewidencji instruktorów 0
Karta Opisu Usługi KT-33 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności 4
Karta Opisu Usługi KT-34 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe 2
Karta Opisu Usługi KT-35 Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy 0
Karta Opisu Usługi KT-36 Wpis do ewidencji wykładowców 0
Karta Opisu Usługi KT-37 Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 1. Samochodem osobowym. 2. Pojazdem 3
Karta Opisu Usługi KT-38 Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 4
Karta Opisu Usługi KT-39 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego tran 1
Karty usług i wzory - OR - Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 3
Karta Opisu Usługi OR - 1 Wydawanie decyzji pozwalających na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa i pochowanie ich (...) 0
Karta Opisu Usługi OR - 2 Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy 0
Karta usług i wzory - POZRON – Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 54
Karta Opisu Usługi POZRON - 1 Wn - W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3
Karta Opisu Usługi POZRON - 2 Wn - O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wnie 5
Karta Opisu Usługi POZRON - 3 Wniosek o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności g 0
Karty usług i wzory - RK - Rzecznik Konsumentów 0
Karta Opisu Usługi RK - 1 0
Karty usług i wzory - RO – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 49
Karta Opisu Usługi RO - 1 Przyznawanie, na wniosek właściciela, środków na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów 0
Karta Opisu Usługi RO - 2 Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumen 4
Karta Opisu Usługi RO-3 Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, którego wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz nie wiąże się z wykorzystan 1
Karta Opisu Usługi RO - 4 Wydawanie kart wędkarskich 2
Karta Opisu Usługi RO - 6 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów 0
Karta Opisu Usługi RO - 8 Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / posiadanego przez uprawnionego do rybactwa 0
Karta Opisu Usługi RO - 9 Wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów 0
Karta Opisu Usługi RO - 10 Przyjmowanie zgłoszeń instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia 0
Karta Opisu Usługi RO-12 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej 0
Karta Opisu Usługi RO-14 Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 0
Karta Opisu Usługi RO - 15 Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 0
Karta Opisu Usługi RO - 16 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych 0
Karta opisu usługi RO - 17 - Zaświadczenie dot. objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją , o której mowa w art. 32
Karta Opisu Usługi RO-18 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1
Karty usług i wzory - ZP – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 153
Karta Opisu Usługi ZP-1 Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 14
Karta Opisu Usługi ZP-2 Wydawanie karty parkingowej dla placówki 0
Karta Opisu Usługi ZP-3 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia) 83
Karta Opisu Usługi ZP - 4 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia) 24
Karta Opisu Usługi ZP - 5 Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych 11
Karta opisu Usługi ZP - 6 Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień 9
Karta Opisu Usługi ZP-7 Wydawanie zaświadczeń uczniowskim klubom sportowym i klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia, których (...) 0
Karta Opisu Usługi ZP-8 Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których (...) 2
Karta Opisu Usługi ZP-9 Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 8
Wnioski - Geodezja 313
1. Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji 37
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi 4
3. Wniosek o wydanie poświadczonej kopii AWZ lub Decyzji 8
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej 2
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne 3
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości rolnej 11
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że rodzice lub teściowie posiadali gospodarstwo rolne 13
8. Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną 20
9. Zlecenie wykonania wyrysu z mapy ewidencyjnej lub wypisu z rejestru gruntów 130
10.1. Zlecenie wykonania odbitek z mapy: zasadniczej, ewidencyjnej 90
10.2. Zlecenie wykonania odbitek z mapy inne materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 20
10.3. Wniosek o udostępnienie zbiorów danych EGiB GESUT BDOT500 z zasobu geodezyjnego 12
11. Zgłoszenie pracy geodezyjnej 3
13. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych 6
14. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dla rzeczoznawców 9
15. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 6
16. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych 7
17. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla projektantów) 31
18. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo wł 1
19. Wniosek o udzielenie bonifikaty od oplaty jednorazowej 2
20. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej 4
Dział: Dokumenty Rozwojowe Powiatu
Podstrona Ilość
Dokumenty Rozwojowe Powiatu 51
Dział: Informacje ogólne
Podstrona Ilość
Informacje ogólne 82
Dane teleadresowe 13
Herb i Flaga Powiatu Kieleckiego 3
Informacje ogólne 9
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 152
Plany udzielania zamówień publicznych 46
Zamówienia powyżej 130 tys. zł netto 123
SR-II.272.1.42.2020 SR-II.272.1.43.2020 22
SR-II.272.1.47.2020 21
SR-II.272.1.33.2020 51
Zamówienia poniżej 130 tys. zł netto 77
SR-II.272.2.217.2020 12
Zamówienia zakończone 71
Dział: Starostwo Powiatowe
Podstrona Ilość
Starostwo Powiatowe 200
Zarząd 15
Kierownictwo 19
Wydziały i komórki organizacyjne 68
Wydział Budownictwa 11
Wydział Budżetu i Finansów 10
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 38
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 2
Wydział Komunikacji i Transportu 25
Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 5
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 5
Wydział Strategii i Rozwoju 5
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 7
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 2
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością 2
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3
Samodzielne komórki organizacyjne 6
Audytor wewnętrzny 2
Informator dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych 11
Oświadczenia majątkowe 2021 43
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty 27
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 13
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik 17
Oświadczenia majątkowe Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 23
Majątek powiatu 4
Współpraca zagraniczna 2
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim 6
Dział: Nieodpłatna pomoc prawna
Podstrona Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna 12
Dział: Praca w Starostwie
Podstrona Ilość
Praca w Starostwie 608
Procedura naboru 61
Wzory dokumentów aplikacyjnych 16
Ogłoszenia o naborze do pracy w Starostwie Powiatowym w Kielcach 598
Ogłoszenia o naborze do pracy w jednostkach organizacyjnych powiatu kieleckiego 248
Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy 273
Dział: Biuro Rzeczy Znalezionych
Podstrona Ilość
Biuro Rzeczy Znalezionych 10
Dział: Rada Powiatu VI Kadencji
Podstrona Ilość
Rada Powiatu VI Kadencji 40
Skład osobowy Rady Powiatu 3
Komisje Rady Powiatu 5
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Kielcach 7
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 3
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia 5
Nagrania obrad Rady Powiatu 1
Protokoły z sesji Rady Powiatu 5
Imienne wykazy głosowań radnych 2
Uchwały Rady Powiatu - VI kadencja 19
Interpelacje i zapytania Radnych - VI kadencja 3
Oświadczenia majątkowe Zarządu na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 0
Raporty o stanie Powiatu Kieleckiego 0
Apele, opinie i stanowiska Rady Powiatu 1
Dział: Prawo lokalne
Podstrona Ilość
Prawo lokalne 37
Projektowanie aktów normatywnych 2
Uchwały Zarządu Powiatu 20
Zarządzenia Starosty Kieleckiego 15
Zarządzenia Starosty Kieleckiego 2021 2
Dyspozycje Starosty Kieleckiego 5
Decyzje Starosty Kieleckiego 4
Protokoły z posiedzeń Zarządu 4
Postanowienia Zarządu 5
Programy i strategie 2
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 12
Dział: Rada Powiatu V Kadencji
Podstrona Ilość
Rada Powiatu V Kadencji 0
Dział: Informacje o zamiarze budowy
Podstrona Ilość
Informacje o zamiarze budowy 35
Dział: Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki
Podstrona Ilość
Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki 22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia
Podstrona Ilość
Ogłoszenia i obwieszczenia 133
Dział: Jawność Finansów Powiatu
Podstrona Ilość
Jawność Finansów Powiatu 18
Zasady Publikacji 1
Informacja dotycząca Finansów Starostwa 5
Informacja dotycząca Finansów Powiatowych Jednostek Organizacyjnych 1
Sprawozdawczość budżetowa 2020 2
Dział: Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Podstrona Ilość
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże 7
Dział: Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne
Podstrona Ilość
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne 4
Dział: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Podstrona Ilość
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 21
Dział: Udostępnianie informacji
Podstrona Ilość
Udostępnianie informacji 27
Wzory dokumentów 7
Udostępnianie informacji o środowisku 1
Informacje z przeprowadzonych kontroli 4
Kontrole zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych powiatu 6
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Kieleckiego / Zdawalność 3
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów z terenu Powiatu Kieleckiego 1
Kontrole przedsiębiorców 0
Dział: Rejestry Ewidencje i Archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry Ewidencje i Archiwa 29
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 6

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
2
do góry