• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 15254
Mapa witryny 131
Polityka prywatności 127
Jak korzystać z BIP 158
Jak szukać 217
Zastrzeżenia prawne 13
Deklaracja dostępności 91
Rejestr zmian 390
Redakcja BIP 95
Tłumacz języka migowego 166
Statystyka strony 32
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 0
Dział: Podstawa prawna działania
Podstrona Ilość
Podstawa prawna działania 235
Statut Powiatu Kieleckiego 45
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kielcach 136
Ustawa 18
Rozporządzenie Rady Ministrów 9
Dział: Jak załatwić sprawę w Starostwie
Podstrona Ilość
Jak załatwić sprawę w Starostwie 2987
Ankieta 193
Karty usług i wzory druków 6595
Karty usług i wzory B – Wydział Budownictwa 4096
Karta Opisu Usługi B - 1 Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę lub wydawanie decyzji o pozwoleniu n 1315
Karta Opisu Usługi B - 2/1 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy 675
Karta Opisu Usługi B - 2/2 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia 1533
Karta Opisu Usługi B - 3 Wydanie zaświadczenia w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 295
Karta Opisu Usługi B - 4 Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych 255
Karta Opisu Usługi B - 5 Wniosek o przeniesienie zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego lub (...) na rzecz innego podmiotu. 245
Karta Opisu Usługi B - 6 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 49
Karta Opisu Usługi B - 7 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 92
Karta Opisu Usługi B - 8 Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę 410
Karty usług i wzory - EK – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 129
Karta Opisu Usługi EK-I-1 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 0
Karta Opisu Usługi EK-I-2 Skierowanie dzieci i młodzieży do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych 0
Karta Opisu Usługi EK-I-3 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 0
Karta Opisu Usługi EK-I-4 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 29
Karta Opisu Usługi EK-I-5 Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniającego wyższy poziom wyks 0
Karta Opisu Usługi EK-I-6 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Kieleckiego 0
Karta Opisu Usługi EK-I-7 Wykreślenie szkół i placówek niepublicznych z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kieleckiego 0
Karta Opisu Usługi EK-I-8 Szczegółowe warunki udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji.... 0
Karty usług i wzory - GN – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 1773
Karta Opisu Usługi GN - 1 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości 0
Karta Opisu Usługi GN - 2 Ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne 25
Karta Opisu Usługi GN-3 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przeniesienie działki gruntu pod budynkami 0
Karta Opisu Usługi GN-4 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotniego użytkowa 0
Karta Opisu Usługi GN-5 Rozpatrywanie wniosków zstępnych o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotnie 0
Karta Opisu Usługi GN-6 Wykonywanie wyrysów 432
Karta Opisu Usługi GN-7 Wykonywanie wypisów 472
Karta Opisu Usługi GN - 8 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w przeszłości 93
Karta Opisu Usługi GN-9 Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych 90
Karty usług i wzory - KT – Wydział Komunikacji i Transportu 11885
Karta Opisu Usługi KT-1 Wydanie prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (Profil Kandydata na Kierowcę) 1342
Karta Opisu Usługi KT-2 Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji lub szkolenia okresowego 336
Karta Opisu Usługi KT-3 Wydanie wtórnika prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (z powodu zniszczenia lub utraty prawa jazdy/ pozwolenia) 178
Karta Opisu Usługi KT-4 Wydanie prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (zmiana danych zawartych w dokumencie) 205
Karta Opisu Usługi KT-5 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 54
Karta Opisu Usługi KT-6 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 114
Karta Opisu Usługi KT-7 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem 57
Karta Opisu Usługi KT - 8 Przywrócenie cofniętego uprawnienia 39
Karta Opisu Usługi KT - 10 Zgłoszenie nabycia pojazdu 2132
Karta Opisu Usługi KT-11 Zgłoszenie zbycia pojazdu 2518
Karta Opisu Usługi KT - 12 Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju (z wyłączeniem nowych pojazdów) 2495
Karta Opisu Usługi KT - 13 Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie kraju 636
Karta Opisu Usługi KT - 14 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 1023
Karta Opisu Usługi KT - 15 Rejestracja pojazdu marki SAM 55
Karta Opisu Usługi KT - 16 Profesjonalna rejestracja pojazdów 187
Karta Opisu Usługi KT - 17 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe 205
Karta Opisu Usługi KT - 18 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności 153
Karta Opisu Usługi KT - 19 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana zmianą adresu właściciela (bez zmiany właściwości miejscowej organu 112
Karta Opisu Usługi KT - 20 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy 183
Karta Opisu Usługi KT - 21 Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu utraty lub zniszczenia 116
Karta Opisu Usługi KT-22 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 185
Karta Opisu Usługi KT-23 Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 73
Karta Opisu Usługi KT-24 Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych (nalepki legalizacyjnej na tablice rejestracyjne i nalepki na tablice tymczasowe) 41
Karta Opisu Usługi KT-25 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 86
Karta Opisu Usługi KT-26 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży 47
Karta Opisu Usługi KT-27 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji 308
Karta Opisu Usługi KT-28 Zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego elektronicznie 41
Karta Opisu Usługi KT-29 Czasowa rejestracja pojazdu (...) 51
Karta Opisu Usługi KT-30 Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne 29
Karta Opisu Usługi KT-31 Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób albo rzeczy 78
Karta Opisu Usługi KT-32 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne 25
Karta Opisu Usługi KT-33 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych (...) 25
Karta Opisu Usługi KT-34 Potwierdzenie możliwości wykonywania uprawnień lub przeniesienia uprawnień z licencji (...) 45
Karta Opisu Usługi KT-35 Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych spowodowana zmianą siedziby (...) 0
Karta Opisu Usługi KT-36 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej (...) 41
Karta Opisu Usługi KT-37 Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób (...) 20
Karta Opisu Usługi KT-38 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 56
Karta Opisu Usługi KT-39 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją (...) 42
Karta Opisu Usługi KT-40 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 0
Karta Opisu Usługi KT-41 Wpis do ewidencji instruktorów 0
Karta Opisu Usługi KT-42 Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy 0
Karta Opisu Usługi KT-43 Wpis do ewidencji wykładowców 0
Karta Opisu Usługi KT-44 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 0
Karta Opisu Usługi KT-45 Uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty 0
Karta Opisu Usługi KT-46 Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 0
Karta Opisu Usługi KT-47 Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu 131
Karta Opisu Usługi KT-48 Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 20
Karta Opisu Usług KT - 50 Rejestracja pojazdu uznanego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji 0
Karty usług i wzory - OR - Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 27
Karta usług i wzory - POZRON – Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 619
Karta Opisu Usługi POZRON - 1 Wn - W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 63
Karta Opisu Usługi POZRON - 2 Wn - O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wnie 76
Karta Opisu Usługi POZRON - 3 Wniosek o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności g 0
Karta Opisu Usługi OR - 1 Wydawanie decyzji pozwalających na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa i pochowanie ich (...) 19
Karta Opisu Usługi OR - 2 Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy 0
Karty usług i wzory - RK - Rzecznik Konsumentów 19
Karta Opisu Usługi RK - 1 0
Karty usług i wzory - RO – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 864
Karta Opisu Usługi RO - 1 Przyznawanie, na wniosek właściciela, środków na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów 0
Karta Opisu Usługi RO - 2 Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumen 37
Karta Opisu Usługi RO-3 Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, którego wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz nie wiąże się z wykorzystan 0
Karta Opisu Usługi RO - 4 Wydawanie kart wędkarskich 23
Karta Opisu Usługi RO - 6 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów 0
Karta Opisu RO - 8 Rejestr jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 0
Karta Opisu Usługi RO - 9 Wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów 0
Karta Opisu Usługi RO - 10 Przyjmowanie zgłoszeń instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia 0
Karta Opisu Usługi RO-12 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej 0
Karta Opisu Usługi RO-14 Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 0
Karta Opisu Usługi RO - 15 Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 0
Karta Opisu Usługi RO - 16 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych 0
Karta opisu usługi RO - 17 - Zaświadczenie dot. objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją , o której mowa w art. 565
Karta Opisu Usługi RO-18 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 0
Karty usług i wzory - ZP – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 1742
Karta Opisu Usługi ZP-1 Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 245
Karta Opisu Usługi ZP-2 Wydawanie karty parkingowej dla placówki 0
Karta Opisu Usługi ZP-3 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia) 1384
Karta Opisu Usługi ZP - 4 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia) 318
Karta Opisu Usługi ZP - 5 Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych 138
Karta opisu Usługi ZP - 6 Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień 97
Karta Opisu Usługi ZP-7 Wydawanie zaświadczeń uczniowskim klubom sportowym i klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia, których (...) 0
Karta Opisu Usługi ZP-8 Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których (...) 0
Karta Opisu Usługi ZP-9 Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 32
Wnioski - Geodezja 6171
1. Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji 789
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi 76
3. Wniosek o wydanie poświadczonej kopii AWZ lub Decyzji 175
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej 0
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne 86
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości rolnej 154
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że rodzice lub teściowie posiadali gospodarstwo rolne 399
8. Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną 319
9. Zlecenie wykonania wyrysu z mapy ewidencyjnej lub wypisu z rejestru gruntów 2968
10.1. Zlecenie wykonania odbitek z mapy: zasadniczej, ewidencyjnej 1598
10.2. Zlecenie wykonania odbitek z mapy inne materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 380
10.3. Wniosek o udostępnienie zbiorów danych EGiB GESUT BDOT500 z zasobu geodezyjnego 331
11. Zgłoszenie pracy geodezyjnej 82
13. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych 88
14. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dla rzeczoznawców 182
15. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 109
16. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych 183
17. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla projektantów) 336
18. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo wł 36
19. Wniosek o udzielenie bonifikaty od oplaty jednorazowej 0
20. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej 74
Dział: Dokumenty Rozwojowe Powiatu
Podstrona Ilość
Dokumenty Rozwojowe Powiatu 383
Dział: Informacje ogólne
Podstrona Ilość
Informacje ogólne 893
Dane teleadresowe 211
Herb i Flaga Powiatu Kieleckiego 17
Informacje ogólne 125
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 2001
Plany udzielania zamówień publicznych 319
Zamówienia powyżej 130 tys. zł netto 1678
SR-II.272.1.42.2020 SR-II.272.1.43.2020 62
SR-II.272.1.47.2020 52
SR-II.272.1.33.2020 235
SR-II.272.1.28.2020 18
SR-II.272.1.41.2020 69
SR-II.272.1.46.2020 21
Zamówienia poniżej 130 tys. zł netto 1322
SR-II.272.2.217.2020 47
Zamówienia zakończone 483
Dział: Starostwo Powiatowe
Podstrona Ilość
Starostwo Powiatowe 2734
Zarząd 156
Kierownictwo 289
Wydziały i komórki organizacyjne 1108
Wydział Budownictwa 1825
Wydział Budżetu i Finansów 63
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 1343
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 67
Wydział Komunikacji i Transportu 900
Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 155
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 266
Wydział Strategii i Rozwoju 73
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 82
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 11
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością 12
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 44
Samodzielne komórki organizacyjne 172
Audytor wewnętrzny 29
Informator dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych 147
Oświadczenia majątkowe 2021 2177
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty 1591
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 722
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik 600
Oświadczenia majątkowe Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 312
Majątek powiatu 28
Współpraca zagraniczna 8
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim 46
Raporty i sprawozdania 34
Dział: Nieodpłatna pomoc prawna
Podstrona Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna 223
Rejestracja na wizytę 21
Wykaz i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji 10
Nieodpłatna pomoc prawna 6
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 2
Nieodpłatna mediacja 1
Aktualności i komunikaty dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 3
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 3
Edukacja prawna 2
Umowy i porozumienia 3
Otwarty konkurs ofert 3
Dział: Praca w Starostwie
Podstrona Ilość
Praca w Starostwie 8500
Procedura naboru 526
Wzory dokumentów aplikacyjnych 600
Ogłoszenia o naborze do pracy w Starostwie Powiatowym w Kielcach 14527
Ogłoszenia o naborze do pracy w jednostkach organizacyjnych powiatu kieleckiego 2443
Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy 4938
Dział: Biuro Rzeczy Znalezionych
Podstrona Ilość
Biuro Rzeczy Znalezionych 194
Dział: Rada Powiatu VI Kadencji
Podstrona Ilość
Rada Powiatu VI Kadencji 710
Skład osobowy Rady Powiatu 181
Komisje Rady Powiatu 37
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Kielcach 46
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 28
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia 86
Nagrania obrad Rady Powiatu 40
Protokoły z sesji Rady Powiatu 44
Imienne wykazy głosowań radnych 53
Uchwały Rady Powiatu - VI kadencja 233
Interpelacje i zapytania Radnych - VI kadencja 191
Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 51
Raporty o stanie Powiatu Kieleckiego 4
Apele, opinie i stanowiska Rady Powiatu 16
Oświadczenia majątkowe 2021 261
Dział: Prawo lokalne
Podstrona Ilość
Prawo lokalne 289
Projektowanie aktów normatywnych 23
Uchwały Zarządu Powiatu 199
Zarządzenia Starosty Kieleckiego 124
Zarządzenia Starosty Kieleckiego 2021 16
Dyspozycje Starosty Kieleckiego 28
Decyzje Starosty Kieleckiego 40
Protokoły z posiedzeń Zarządu 14
Postanowienia Starosty Kieleckiego 17
Programy i strategie 18
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 85
Dział: Rada Powiatu V Kadencji
Podstrona Ilość
Rada Powiatu V Kadencji 2
Dział: Informacje o zamiarze budowy
Podstrona Ilość
Informacje o zamiarze budowy 992
Dział: Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki
Podstrona Ilość
Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki 206
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia
Podstrona Ilość
Ogłoszenia i obwieszczenia 1465
Dział: Jawność Finansów Powiatu
Podstrona Ilość
Jawność Finansów Powiatu 152
Zasady Publikacji 7
Informacja dotycząca Finansów Starostwa 33
Informacja dotycząca Finansów Powiatowych Jednostek Organizacyjnych 21
Sprawozdawczość budżetowa 2020 38
Sprawozdawczość budżetowa 2021 19
Dział: Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Podstrona Ilość
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże 113
Dział: Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne
Podstrona Ilość
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne 61
Dział: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Podstrona Ilość
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 186
Dział: Udostępnianie informacji
Podstrona Ilość
Udostępnianie informacji 308
Wzory dokumentów 233
Udostępnianie informacji o środowisku 11
Informacje z przeprowadzonych kontroli 16
Kontrole zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych powiatu 14
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Kieleckiego / Zdawalność 20
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów z terenu Powiatu Kieleckiego 6
Kontrole przedsiębiorców 12
Dział: Rejestry Ewidencje i Archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry Ewidencje i Archiwa 395
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 46
Dział: Pozwolenia zintegrowane
Podstrona Ilość
Pozwolenia zintegrowane 4
Drukuj
Liczba odwiedzin
33
do góry