• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 8109
Mapa witryny 73
Polityka prywatności 70
Jak korzystać z BIP 93
Jak szukać 117
Zastrzeżenia prawne 10
Deklaracja dostępności 62
Rejestr zmian 189
Redakcja BIP 43
Tłumacz języka migowego 106
Statystyka strony 22
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 0
Dział: Podstawa prawna działania
Podstrona Ilość
Podstawa prawna działania 151
Statut Powiatu Kieleckiego 24
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kielcach 43
Ustawa 14
Rozporządzenie Rady Ministrów 8
Dział: Jak załatwić sprawę w Starostwie
Podstrona Ilość
Jak załatwić sprawę w Starostwie 1568
Ankieta 97
Karty usług i wzory druków 2471
Karty usług i wzory B – Wydział Budownictwa 2316
Karta Opisu Usługi B - 1 Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleniu na budowę lub wydawanie decyzji o pozwoleniu n 647
Karta Opisu Usługi B - 2/1 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy 347
Karta Opisu Usługi B - 2/2 Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia 690
Karta Opisu Usługi B - 3 Wydanie zaświadczenia w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 151
Karta Opisu Usługi B - 4 Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych 103
Karta Opisu Usługi B - 5 Wniosek o przeniesienie zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego lub (...) na rzecz innego podmiotu. 97
Karta Opisu Usługi B - 6 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 29
Karta Opisu Usługi B - 7 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 53
Karta Opisu Usługi B - 8 Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę 121
Karty usług i wzory - EK – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 79
Karta Opisu Usługi EK-I-1 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 0
Karta Opisu Usługi EK-I-2 Skierowanie dzieci i młodzieży do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych 0
Karta Opisu Usługi EK-I-3 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 0
Karta Opisu Usługi EK-I-4 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 0
Karta Opisu Usługi EK-I-5 Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniającego wyższy poziom wyks 0
Karta Opisu Usługi EK-I-6 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Kieleckiego 0
Karta Opisu Usługi EK-I-7 Wykreślenie szkół i placówek niepublicznych z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kieleckiego 0
Karty usług i wzory - GN – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 1062
Karta Opisu Usługi GN - 1 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości 0
Karta Opisu Usługi GN - 2 Ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne 9
Karta Opisu Usługi GN-3 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przeniesienie działki gruntu pod budynkami 13
Karta Opisu Usługi GN-4 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotniego użytkowa 0
Karta Opisu Usługi GN-5 Rozpatrywanie wniosków zstępnych o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotnie 0
Karta Opisu Usługi GN-6 Wykonywanie wyrysów 243
Karta Opisu Usługi GN-7 Wykonywanie wypisów 280
Karta Opisu Usługi GN - 8 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w przeszłości 44
Karta Opisu Usługi GN-9 Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych 51
Karty usług i wzory - KT – Wydział Komunikacji i Transportu 6969
Karta Opisu Usługi KT-1 Wydanie prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (Profil Kandydata na Kierowcę) 685
Karta Opisu Usługi KT-2 Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji lub szkolenia okresowego 174
Karta Opisu Usługi KT-3 Wydanie wtórnika prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (z powodu zniszczenia lub utraty prawa jazdy/ pozwolenia) 82
Karta Opisu Usługi KT-4 Wydanie prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (zmiana danych zawartych w dokumencie) 117
Karta Opisu Usługi KT-5 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 23
Karta Opisu Usługi KT-6 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 69
Karta Opisu Usługi KT-7 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem 26
Karta Opisu Usługi KT - 8 Przywrócenie cofniętego uprawnienia 30
Karta Opisu Usługi KT - 10 Zgłoszenie nabycia pojazdu 1352
Karta Opisu Usługi KT-11 Zgłoszenie zbycia pojazdu 1216
Karta Opisu Usługi KT - 12 Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju (z wyłączeniem nowych pojazdów) 1525
Karta Opisu Usługi KT - 13 Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie kraju 368
Karta Opisu Usługi KT - 14 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 622
Karta Opisu Usługi KT - 15 Rejestracja pojazdu marki SAM 36
Karta Opisu Usługi KT - 16 Profesjonalna rejestracja pojazdów 116
Karta Opisu Usługi KT - 17 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe 91
Karta Opisu Usługi KT - 18 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności 94
Karta Opisu Usługi KT - 19 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana zmianą adresu właściciela (bez zmiany właściwości miejscowej organu 53
Karta Opisu Usługi KT - 20 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy 98
Karta Opisu Usługi KT - 21 Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu utraty lub zniszczenia 50
Karta Opisu Usługi KT-22 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 96
Karta Opisu Usługi KT-23 Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 33
Karta Opisu Usługi KT-24 Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych (nalepki legalizacyjnej na tablice rejestracyjne i nalepki na tablice tymczasowe) 20
Karta Opisu Usługi KT-25 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 53
Karta Opisu Usługi KT-26 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży 12
Karta Opisu Usługi KT-27 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kasacji 189
Karta Opisu Usługi KT-28 Zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego elektronicznie 18
Karta Opisu Usługi KT-29 Czasowa rejestracja pojazdu (...) 18
Karta Opisu Usługi KT-30 Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne 16
Karta Opisu Usługi KT-31 Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób albo rzeczy 31
Karta Opisu Usługi KT-32 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne 0
Karta Opisu Usługi KT-33 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych (...) 22
Karta Opisu Usługi KT-34 Potwierdzenie możliwości wykonywania uprawnień lub przeniesienia uprawnień z licencji (...) 31
Karta Opisu Usługi KT-35 Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych spowodowana zmianą siedziby (...) 0
Karta Opisu Usługi KT-36 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej (...) 0
Karta Opisu Usługi KT-37 Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób (...) 19
Karta Opisu Usługi KT-38 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 42
Karta Opisu Usługi KT-39 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją (...) 29
Karta Opisu Usługi KT-40 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 0
Karta Opisu Usługi KT-41 Wpis do ewidencji instruktorów 0
Karta Opisu Usługi KT-42 Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy 0
Karta Opisu Usługi KT-43 Wpis do ewidencji wykładowców 0
Karta Opisu Usługi KT-44 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 0
Karta Opisu Usługi KT-45 Uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty 0
Karta Opisu Usługi KT-46 Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 0
Karta Opisu Usługi KT-47 Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu 42
Karta Opisu Usługi KT-48 Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 9
Karty usług i wzory - OR - Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 15
Karta Opisu Usługi OR - 1 Wydawanie decyzji pozwalających na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa i pochowanie ich (...) 11
Karta Opisu Usługi OR - 2 Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy 0
Karta usług i wzory - POZRON – Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 449
Karta Opisu Usługi POZRON - 1 Wn - W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 24
Karta Opisu Usługi POZRON - 2 Wn - O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wnie 49
Karta Opisu Usługi POZRON - 3 Wniosek o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności g 0
Karty usług i wzory - RK - Rzecznik Konsumentów 9
Karta Opisu Usługi RK - 1 0
Karty usług i wzory - RO – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 540
Karta Opisu Usługi RO - 1 Przyznawanie, na wniosek właściciela, środków na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów 13
Karta Opisu Usługi RO - 2 Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumen 31
Karta Opisu Usługi RO-3 Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, którego wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz nie wiąże się z wykorzystan 0
Karta Opisu Usługi RO - 4 Wydawanie kart wędkarskich 13
Karta Opisu Usługi RO - 6 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów 0
Karta Opisu Usługi RO - 8 Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / posiadanego przez uprawnionego do rybactwa 0
Karta Opisu Usługi RO - 9 Wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów 0
Karta Opisu Usługi RO - 10 Przyjmowanie zgłoszeń instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia 0
Karta Opisu Usługi RO-12 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej 0
Karta Opisu Usługi RO-14 Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 0
Karta Opisu Usługi RO - 15 Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 0
Karta Opisu Usługi RO - 16 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych 0
Karta opisu usługi RO - 17 - Zaświadczenie dot. objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją , o której mowa w art. 283
Karta Opisu Usługi RO-18 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 10
Karty usług i wzory - ZP – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 1227
Karta Opisu Usługi ZP-1 Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 107
Karta Opisu Usługi ZP-2 Wydawanie karty parkingowej dla placówki 0
Karta Opisu Usługi ZP-3 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia) 814
Karta Opisu Usługi ZP - 4 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia) 204
Karta Opisu Usługi ZP - 5 Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych 75
Karta opisu Usługi ZP - 6 Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień 71
Karta Opisu Usługi ZP-7 Wydawanie zaświadczeń uczniowskim klubom sportowym i klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia, których (...) 10
Karta Opisu Usługi ZP-8 Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których (...) 0
Karta Opisu Usługi ZP-9 Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 0
Wnioski - Geodezja 3224
1. Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji 337
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi 33
3. Wniosek o wydanie poświadczonej kopii AWZ lub Decyzji 55
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej 0
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne 40
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości rolnej 64
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że rodzice lub teściowie posiadali gospodarstwo rolne 129
8. Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną 129
9. Zlecenie wykonania wyrysu z mapy ewidencyjnej lub wypisu z rejestru gruntów 1578
10.1. Zlecenie wykonania odbitek z mapy: zasadniczej, ewidencyjnej 850
10.2. Zlecenie wykonania odbitek z mapy inne materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 211
10.3. Wniosek o udostępnienie zbiorów danych EGiB GESUT BDOT500 z zasobu geodezyjnego 189
11. Zgłoszenie pracy geodezyjnej 33
13. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych 48
14. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dla rzeczoznawców 96
15. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 51
16. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych 76
17. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla projektantów) 202
18. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo wł 16
19. Wniosek o udzielenie bonifikaty od oplaty jednorazowej 0
20. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej 37
Dział: Dokumenty Rozwojowe Powiatu
Podstrona Ilość
Dokumenty Rozwojowe Powiatu 224
Dział: Informacje ogólne
Podstrona Ilość
Informacje ogólne 495
Dane teleadresowe 103
Herb i Flaga Powiatu Kieleckiego 12
Informacje ogólne 67
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 1039
Plany udzielania zamówień publicznych 217
Zamówienia powyżej 130 tys. zł netto 939
SR-II.272.1.42.2020 SR-II.272.1.43.2020 60
SR-II.272.1.47.2020 49
SR-II.272.1.33.2020 220
SR-II.272.1.28.2020 14
SR-II.272.1.41.2020 55
SR-II.272.1.46.2020 15
Zamówienia poniżej 130 tys. zł netto 605
SR-II.272.2.217.2020 40
Zamówienia zakończone 305
Dział: Starostwo Powiatowe
Podstrona Ilość
Starostwo Powiatowe 1352
Zarząd 79
Kierownictwo 134
Wydziały i komórki organizacyjne 476
Wydział Budownictwa 406
Wydział Budżetu i Finansów 30
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 535
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 23
Wydział Komunikacji i Transportu 298
Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 52
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 87
Wydział Strategii i Rozwoju 19
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 34
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 7
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 10
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością 6
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 16
Samodzielne komórki organizacyjne 49
Audytor wewnętrzny 13
Informator dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych 88
Oświadczenia majątkowe 2021 754
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty 577
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 260
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik 233
Oświadczenia majątkowe Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 191
Majątek powiatu 16
Współpraca zagraniczna 5
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim 26
Raporty i sprawozdania 16
Dział: Nieodpłatna pomoc prawna
Podstrona Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna 58
Dział: Praca w Starostwie
Podstrona Ilość
Praca w Starostwie 5437
Procedura naboru 378
Wzory dokumentów aplikacyjnych 380
Ogłoszenia o naborze do pracy w Starostwie Powiatowym w Kielcach 7608
Ogłoszenia o naborze do pracy w jednostkach organizacyjnych powiatu kieleckiego 1574
Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy 2865
Dział: Biuro Rzeczy Znalezionych
Podstrona Ilość
Biuro Rzeczy Znalezionych 89
Dział: Rada Powiatu VI Kadencji
Podstrona Ilość
Rada Powiatu VI Kadencji 345
Skład osobowy Rady Powiatu 76
Komisje Rady Powiatu 18
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Kielcach 27
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 18
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia 53
Nagrania obrad Rady Powiatu 27
Protokoły z sesji Rady Powiatu 32
Imienne wykazy głosowań radnych 24
Uchwały Rady Powiatu - VI kadencja 104
Interpelacje i zapytania Radnych - VI kadencja 80
Oświadczenia majątkowe Zarządu na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 0
Raporty o stanie Powiatu Kieleckiego 2
Apele, opinie i stanowiska Rady Powiatu 8
Dział: Prawo lokalne
Podstrona Ilość
Prawo lokalne 177
Projektowanie aktów normatywnych 16
Uchwały Zarządu Powiatu 104
Zarządzenia Starosty Kieleckiego 70
Zarządzenia Starosty Kieleckiego 2021 9
Dyspozycje Starosty Kieleckiego 17
Decyzje Starosty Kieleckiego 25
Protokoły z posiedzeń Zarządu 9
Postanowienia Starosty Kieleckiego 13
Programy i strategie 11
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 57
Dział: Rada Powiatu V Kadencji
Podstrona Ilość
Rada Powiatu V Kadencji 1
Dział: Informacje o zamiarze budowy
Podstrona Ilość
Informacje o zamiarze budowy 467
Dział: Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki
Podstrona Ilość
Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki 111
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia
Podstrona Ilość
Ogłoszenia i obwieszczenia 774
Dział: Jawność Finansów Powiatu
Podstrona Ilość
Jawność Finansów Powiatu 94
Zasady Publikacji 6
Informacja dotycząca Finansów Starostwa 16
Informacja dotycząca Finansów Powiatowych Jednostek Organizacyjnych 11
Sprawozdawczość budżetowa 2020 20
Sprawozdawczość budżetowa 2021 5
Dział: Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Podstrona Ilość
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże 67
Dział: Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne
Podstrona Ilość
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne 42
Dział: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Podstrona Ilość
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 80
Dział: Udostępnianie informacji
Podstrona Ilość
Udostępnianie informacji 169
Wzory dokumentów 71
Udostępnianie informacji o środowisku 3
Informacje z przeprowadzonych kontroli 9
Kontrole zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych powiatu 10
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Kieleckiego / Zdawalność 5
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów z terenu Powiatu Kieleckiego 5
Kontrole przedsiębiorców 4
Dział: Rejestry Ewidencje i Archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry Ewidencje i Archiwa 214
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 27
Drukuj
Liczba odwiedzin
23
do góry