• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Podstawa prawna działania
Podstrona Ilość
Podstawa prawna działania 0
Statut Powiatu Kieleckiego 0
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kielcach 0
Archiwalne Regulaminy Organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kierlcach 0
Ustawa 0
Rozporządzenie Rady Ministrów 0
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia
Podstrona Ilość
Ogłoszenia i obwieszczenia 0
Dział: Biuro Rzeczy Znalezionych
Podstrona Ilość
Biuro Rzeczy Znalezionych 0
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 0
Jednostki Organizacyjne Powiatu 0
Dział: Dokumenty Rozwojowe Powiatu
Podstrona Ilość
Dokumenty Rozwojowe Powiatu 0
Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030. 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 0
Dział: Informacje ogólne
Podstrona Ilość
Informacje ogólne 0
Kontakt 0
Herb i Flaga Powiatu Kieleckiego 0
Informacje ogólne 0
Dział: Starostwo Powiatowe
Podstrona Ilość
Starostwo Powiatowe 0
Zarząd 0
Kierownictwo 0
Wydziały i komórki organizacyjne 0
Wydział Budownictwa 0
Wydział Budżetu i Finansów 0
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 0
Wydział Kultury i Zabytków 0
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 0
Wydział Komunikacji i Transportu 0
Wydział Organizacyjny 0
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 0
Wydział Strategii i Rozwoju 0
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 0
Geodeta Powiatowy 0
Geolog Powiatowy 0
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 0
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0
Samodzielne komórki organizacyjne 0
Biuro kontroli i audytu 0
Pełnomocnicy 0
Informator dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych 0
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - WZÓR 0
Oświadczenia majątkowe Zarządu złożone na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 0
Majątek powiatu 0
Współpraca zagraniczna 0
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim 0
Raporty i sprawozdania 0
Oświadczenia majątkowe 2021 0
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty 0
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik 0
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 0
Oświadczenia majątkowe 2022 0
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty 0
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu. 0
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik 0
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty 0
Oświadczenia majątkowe 2023 0
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 0
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik 0
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty 0
Oświadczenia majątkowe 2024 0
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 0
Zarząd, Sekretarz, Skarbnik 0
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty 0
Dział: Jak załatwić sprawę w Starostwie
Podstrona Ilość
Jak załatwić sprawę w Starostwie 0
Ankieta 0
Karty usług i wzory druków 0
Karty usług i wzory B – Wydział Budownictwa 0
Karta Opisu Usługi B - 1 - Wydawanie decyzji o pozwolenia na budowę 0
Karta Opisu Usługi B - 2 - Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia 0
Karta Opisu Usługi B - 2a - Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego 0
Karta Opisu Usługi B - 3 - Rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na rozbiórkę 0
Karta Opisu Usługi B - 4 - Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru rozbiórki 0
Karta Opisu Usługi B - 5 - Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 0
Karta Opisu Usługi B - 6 - Rozpatrywanie wniosków o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu 0
Karta Opisu Usługi B - 7 - Rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 0
Karta Opisu Usługi B - 8 - Wydawanie decyzji o pozwolenia na budowę tymczasowego budynku 0
Karta Opisu Usług B - 9 - Wydawanie decyzji o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 0
Karta Opisu Usług B - 10 - Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych 0
Karta Opisu Usług B - 11 - Wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia 0
Karta Opisu Usług B - 12 - Wydanie zaświadczenia w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 0
Karta Opisu Usług B - 13 - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku 0
Karta Opisu Usług B - 14 - Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku 0
Karty usług i wzory - EK – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 0
Karta Opisu Usługi EK-I-1 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 0
Karta Opisu Usługi EK-I-2 Skierowanie dzieci i młodzieży do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych 0
Karta Opisu Usługi EK-I-3 Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 0
Karta Opisu Usługi EK-I-4 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 0
Karta Opisu Usługi EK-I-5 Wniosek o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniającego wyższy poziom wyks 0
Karta Opisu Usługi EK-I-6 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Kieleckiego 0
Karta Opisu Usługi EK-I-7 Wykreślenie szkół i placówek niepublicznych z ewidencji prowadzonej przez Starostę Kieleckiego 0
Karta Opisu Usługi EK-I-8 Szczegółowe warunki udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji.... 0
Karta Opisu Usługi EK-II-1 - Umieszczenia na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku (...). 0
Karty usług i wzory - GN – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 0
Karta Opisu Usługi GN - 1 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości 0
Karta Opisu Usługi GN - 2 Ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne 0
Karta Opisu Usługi GN-3 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przeniesienie działki gruntu pod budynkami 0
Karta Opisu Usługi GN-4 Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotniego użytkowa 0
Karta Opisu Usługi GN-5 Rozpatrywanie wniosków zstępnych o nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu przysługującej do bezpłatnego dożywotnie 0
Karta Opisu Usługi GN-6 Wykonywanie wyrysów 0
Karta Opisu Usługi GN-7 Wykonywanie wypisów 0
Karta Opisu Usługi GN - 8 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w przeszłości 0
Karta Opisu Usługi GN-9 Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych 0
Karta Opisu Usługi GN - 10 - Udostępnienie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, zbiorów danych ... 0
Karty usług i wzory - KT – Wydział Komunikacji i Transportu 0
Karta Opisu Usługi KT-1 Wydanie prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (Profil Kandydata na Kierowcę) 0
Karta Opisu Usługi KT-2 Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji lub szkolenia okresowego 0
Karta Opisu Usługi KT-3 Wydanie wtórnika prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (z powodu zniszczenia lub utraty prawa jazdy/ pozwolenia) 0
Karta Opisu Usługi KT-4 Wydanie prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (zmiana danych zawartych w dokumencie) 0
Karta Opisu Usługi KT-5 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 0
Karta Opisu Usługi KT-6 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 0
Karta Opisu Usługi KT-7 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem 0
Karta Opisu Usługi KT - 8 Przywrócenie cofniętego uprawnienia 0
Karta Opisu Usługi KT-9 Wydawanie karty kwalifikacji kierowcy 0
Karta Opisu Usługi KT - 10 Zgłoszenie nabycia pojazdu - nie obowiązuje 0
Karta Opisu Usługi KT-11 Zgłoszenie zbycia pojazdu 0
Karta Opisu Usługi KT - 12 Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju (z wyłączeniem nowych pojazdów) 0
Karta Opisu Usługi KT - 13 Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie kraju 0
Karta Opisu Usługi KT - 14 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 0
Karta Opisu Usługi KT - 15 Rejestracja pojazdu marki SAM 0
Karta Opisu Usługi KT - 16 Profesjonalna rejestracja pojazdów 0
Karta Opisu Usługi KT - 17 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe 0
Karta Opisu Usługi KT - 18 Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności 0
Karta Opisu Usługi KT - 19 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana zmianą adresu właściciela (bez zmiany właściwości miejscowej organu 0
Karta Opisu Usługi KT - 20 Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy 0
Karta Opisu Usługi KT - 21 Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu utraty lub zniszczenia 0
Karta Opisu Usługi KT-22 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego z powodu utraty albo zniszczenia 0
Karta Opisu Usługi KT-23 Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 0
Karta Opisu Usługi KT-24 Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych (nalepki legalizacyjnej na tablice rejestracyjne i nalepki na tablice tymczasowe) 0
Karta Opisu Usługi KT-25 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 0
Karta Opisu Usługi KT-26 Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży 0
Karta Opisu Usługi KT-27 Wyrejestrowanie pojazdu (z powodu: demontażu pojazdu, kasacji pojazdu, wywozu pojazdu za granicę, wycofania pojazdu z obrotu) 0
Karta Opisu Usługi KT-28 Zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego elektronicznie 0
Karta Opisu Usługi KT-29 Czasowa rejestracja pojazdu (...) 0
Karta Opisu Usługi KT-30 Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne 0
Karta Opisu Usługi KT-31 Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób albo rzeczy 0
Karta Opisu Usługi KT-32 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne 0
Karta Opisu Usługi KT-33 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych (...) 0
Karta Opisu Usługi KT-34 Potwierdzenie możliwości wykonywania uprawnień lub przeniesienia uprawnień z licencji (...) 0
Karta Opisu Usługi KT-35 Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych spowodowana zmianą siedziby (...) 0
Karta Opisu Usługi KT-36 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej (...) 0
Karta Opisu Usługi KT-37 Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób (...) 0
Karta Opisu Usługi KT-38 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 0
Karta Opisu Usługi KT-39 Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją (...) 0
Karta Opisu Usługi KT-40 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 0
Karta Opisu Usługi KT-41 Wpis do ewidencji instruktorów 0
Karta Opisu Usługi KT-42 Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy 0
Karta Opisu Usługi KT-43 Wpis do ewidencji wykładowców 0
Karta Opisu Usługi KT-44 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 0
Karta Opisu Usługi KT-45 Uzyskanie imiennych uprawnień diagnosty 0
Karta Opisu Usługi KT-46 Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 0
Karta Opisu Usługi KT-47 Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu 0
Karta Opisu Usługi KT-48 Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 0
Karta Opisu Usługi KT-49 Wyrażenie zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażowym, oznaczoną znakiem B-18 lub B-5. 0
Karta Opisu Usług KT - 50 Rejestracja pojazdu uznanego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji 0
Karty usług i wzory - OR - Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 0
Karta Opisu Usługi OR - 1 Wydawanie decyzji pozwalających na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa i pochowanie ich (...) 0
Karta Opisu Usługi OR - 2 Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy 0
Karty usług i wzory - RK - Rzecznik Konsumentów 0
Karta Opisu Usługi RK - 1 0
Karty usług i wzory - RO – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 0
Karta Opisu Usługi RO - 1 - Przyznawanie, na wniosek właściciela, środków na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów 0
Karta Opisu Usługi RO - 2 - Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu (...) 0
Karta Opisu Usługi RO -3 - Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, którego wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji (...) 0
Karta Opisu Usługi RO - 4 - Wydawanie kart wędkarskich/ kart łowiectwa podwodnego  0
Karta Opisu Usługi RO - 6 - Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów 0
Karta Opisu Usługi RO - 8 - Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 0
Karta Opisu Usługi RO - 9 - Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów 0
Karta Opisu Usługi RO - 10 - Przyjmowanie zgłoszeń instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia 0
Karta Opisu Usługi RO - 12 - Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej 0
Karta Opisu Usługi RO - 14 - Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą (...) 0
Karta Opisu Usługi RO - 15 - Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 0
Karta Opisu Usługi RO - 16 - Wydawanie pozwoleń zintegrowanych 0
Karta opisu usługi RO - 17 - Zaświadczenie dot. objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją (...) 0
Karta Opisu Usługi RO -18 - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 0
Karta Opisu Usługi RO - 19 - Wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 0
Karta Opisu Usługi RO - 20 - Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew/krzewów na działkach będących własnością gmin (...) 0
Karta Opisu Usługi RO - 21 - Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji gruntów (...) 0
Karta Opisu Usługi RO - 22 - Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji gruntów - uznanie rekultywacji za zakończoną 0
Karta Opisu Usługi RO - 23 Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej 0
Karta Opisu Usługi RO - 24 - Wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 0
Karta Opisu Usługi RO - 25 - Zmiana lasu na użytek rolny 0
Karty usług i wzory - ZP – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 0
Karta Opisu Usługi ZP-1 Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 0
Karta Opisu Usługi ZP-2 Wydawanie karty parkingowej dla placówki 0
Karta Opisu Usługi ZP-3 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia) 0
Karta Opisu Usługi ZP - 4 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia) 0
Karta Opisu Usługi ZP - 5 Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych 0
Karta opisu Usługi ZP - 6 Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień 0
Karta Opisu Usługi ZP-7 Wydawanie zaświadczeń uczniowskim klubom sportowym i klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia, których (...) 0
Karta Opisu Usługi ZP-8 Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których (...) 0
Karta Opisu Usługi ZP-9 Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 0
Karta usług i wzory - POZRON – Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0
Karta Opisu Usługi POZRON - Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 0
Karta Opisu Usługi POZRON - Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wnie 0
Karta Opisu Usługi POZRON - 3 Wniosek o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności g 0
Wnioski - Geodezja 0
1. Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji 0
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na gospodarstwo rolne nie było prowadzone postępowanie uwłaszczeniowe i nie był wydany Akt Własności Ziemi 0
3. Wniosek o wydanie poświadczonej kopii AWZ lub Decyzji 0
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia do renty strukturalnej 0
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne 0
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości rolnej 0
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że rodzice lub teściowie posiadali gospodarstwo rolne 0
8. Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną 0
9. Zlecenie wykonania wyrysu z mapy ewidencyjnej lub wypisu z rejestru gruntów 0
10.1.Wniosek o udostepnienie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej 0
10.2.Udostępnienie innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 0
10.3. Wniosek o udostępnienie zbiorów danych EGiB GESUT BDOT500 z zasobu geodezyjnego 0
11. Zgłoszenie pracy geodezyjnej 0
13. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych 0
14. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dla rzeczoznawców 0
15. Nie obowiązuje 0
16. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych 0
17. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla projektantów) 0
18. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo wł 0
19. Wniosek o udzielenie bonifikaty od oplaty jednorazowej 0
20. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej 0
Dział: Jednostki Organizacyjne Powiatu
Podstrona Ilość
Jednostki Organizacyjne Powiatu 0
Dział: Prawo lokalne
Podstrona Ilość
Prawo lokalne 0
Projektowanie aktów normatywnych 0
Uchwały Zarządu Powiatu 0
Zarządzenia Starosty Kieleckiego 0
Zarządzenia Starosty Kieleckiego 2021 0
Dyspozycje Starosty Kieleckiego 0
Decyzje Starosty Kieleckiego 0
Decyzje - archiwum 0
Protokoły z posiedzeń Zarządu 0
Postanowienia Starosty Kieleckiego 0
Programy i strategie 0
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 0
Plany udzielania zamówień publicznych 0
Zamówienia powyżej 130 tys. zł netto 0
SR-II.272.1.42.2020 SR-II.272.1.43.2020 0
SR-II.272.1.47.2020 0
SR-II.272.1.33.2020 0
SR-II.272.1.28.2020 0
SR-II.272.1.41.2020 0
SR-II.272.1.46.2020 0
Zamówienia poniżej 130 tys. zł netto 0
SR-II.272.2.217.2020 0
Zamówienia zakończone 0
Dział: Rada Powiatu VI Kadencji
Podstrona Ilość
Rada Powiatu VI Kadencji 0
Skład osobowy Rady Powiatu 0
Komisje Rady Powiatu 0
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Kielcach 0
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 0
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia 0
Nagrania obrad Rady Powiatu 0
Protokoły z sesji Rady Powiatu 0
Imienne wykazy głosowań radnych 0
Uchwały Rady Powiatu - VI kadencja 0
Uchwały 2024 0
Uchwały 2023 0
Uchwały 2022 0
Uchwały 2021 0
Uchwały 2020 0
Uchwały 2019 0
Uchwały 2018 0
Interpelacje i zapytania Radnych - VI kadencja 0
Petycje 0
Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 0
Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018 - 2024 0
Raporty o stanie Powiatu Kieleckiego 0
Apele, opinie i stanowiska Rady Powiatu 0
Oświadczenia majątkowe 2021 0
Oświadczenia majątkowe 2022 0
Oświadczenia majątkowe 2023 0
Oświadczenia majątkowe 2024 0
Dział: Nieodpłatna pomoc prawna
Podstrona Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Rejestracja na wizytę 0
Wykaz i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 0
Nieodpłatna mediacja 0
Aktualności i komunikaty dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 0
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 0
Edukacja prawna 0
Pomoc de minimis 0
Umowy i porozumienia 0
Otwarty konkurs ofert 0
Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 0
Mapa witryny 0
Polityka prywatności 0
Jak korzystać z BIP 0
Jak szukać 0
Zastrzeżenia prawne 0
Deklaracja dostępności 0
Rejestr zmian 0
Redakcja BIP 0
Tłumacz języka migowego 0
Statystyka strony 0
Dział: Rada Powiatu VII Kadencji
Podstrona Ilość
Rada Powiatu VII Kadencji 0
Skład osobowy Rady Powiatu 0
Komisje Rady Powiatu 0
Terminarze posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Kielcach 0
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 0
Sesje Rady Powiatu - zawiadomienia 0
Nagrania obrad Rady Powiatu 0
Protokoły z sesji Rady Powiatu 0
Imienne wykazy głosowań radnych 0
Uchwały Rady Powiatu - VII kadencja 0
Uchwały 2024 0
Interpelacje i zapytania Radnych - VII kadencja 0
Petycje 0
Raporty o stanie Powiatu Kieleckiego 0
Apele, opinie i stanowiska Rady Powiatu 0
Oświadczenia majątkowe 2024 0
Dział: Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki
Podstrona Ilość
Umowy, porozumienia zawierane przez Powiat Kielecki 0
Dział: Petycje
Podstrona Ilość
Petycje 0
Dział: Rada Powiatu V Kadencji
Podstrona Ilość
Rada Powiatu V Kadencji 0
Dział: Jawność Finansów Powiatu
Podstrona Ilość
Jawność Finansów Powiatu 0
Zasady Publikacji 0
Informacja dotycząca Finansów Starostwa 0
Informacja dotycząca Finansów Powiatowych Jednostek Organizacyjnych 0
Sprawozdawczość budżetowa 2020 0
Sprawozdawczość budżetowa 2021 0
Sprawozdawczość budżetowa 2022 0
Sprawozdawczość budżetowa 2023 0
Sprawozdawczość budżetowa 2024 0
Dział: Informacje o zamiarze budowy
Podstrona Ilość
Informacje o zamiarze budowy 0
Dział: Praca w Starostwie
Podstrona Ilość
Praca w Starostwie 0
Procedura naboru 0
Wzory dokumentów aplikacyjnych 0
Ogłoszenia o naborze do pracy w Starostwie Powiatowym w Kielcach 0
Ogłoszenia o naborze do pracy w jednostkach organizacyjnych powiatu kieleckiego 0
Wyniki naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy 0
Dział: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Podstrona Ilość
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 0
Dział: Udostępnianie informacji
Podstrona Ilość
Udostępnianie informacji 0
Wzory dokumentów 0
Zestawienie regulaminów, instrukcji, zasad stosowanych w Starostwie Powiatowym w Kielcach 0
Udostępnianie informacji o środowisku 0
Informacje z przeprowadzonych kontroli 0
Kontrole zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych powiatu 0
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Kieleckiego / Zdawalność 0
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów z terenu Powiatu Kieleckiego 0
Kontrole przedsiębiorców 0
Rozkład Jazdy 0
Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa przy Starostwie Powiatowym w Kielcach 0
Dział: Rejestry Ewidencje i Archiwa
Podstrona Ilość
Rejestry Ewidencje i Archiwa 0
Rejestr umów 0
Rejestr porozumień 0
Dział: Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne
Podstrona Ilość
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne 0
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 0
Wybory samorządowe 2024 r. 0
Powiatowa Komisja Wyborcza w Kielcach 0
Informacje ogólne 0
OBWIESZCZENIA 0
Dział: Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Podstrona Ilość
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże 0
Dział: Pozwolenia zintegrowane
Podstrona Ilość
Pozwolenia zintegrowane 0
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry