• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Udostępnianie informacji

Udostępnianie informacji

Sposób udostępniania informacji określa rozdział II Statutu Powiatu Kieleckiego zamieszczony poniżej.

 

Rozdział II

Jawność działania organów powiatu

     §17

 1. Działalność organów powiatu jest jawna, co oznacza prawo mieszkańców do:

a)    uzyskiwania informacji,

b)   wstępu na sesje rady,

c)    wstępu na posiedzenia komisji rady,

d)   dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych zwanych w statucie „dokumentami publicznymi”.

 1. Uprawnionym do dostępu do dokumentów publicznych i korzystania z nich jest każdy zainteresowany, bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.
 2. Dysponentami dokumentów publicznych są w zakresie działalności:

a)    rady powiatu - przewodniczący rady,

b)   zarządu powiatu - starosta,

c)    powiatowych jednostek organizacyjnych - kierownicy tych jednostek,

d)   powiatowych służb, inspekcji i straży - kierownicy  tych służb, inspekcji i straży.

Dysponent dokumentów publicznych jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań, celem zapewnienia dysponowania dokumentami publicznymi w formie i postaci nadającej się do udostępniania.

 1. Udostępnianiu podlegają dokumenty o charakterze urzędowym sporządzone w przepisanej formie przez:

a)    organy powiatu, związane z wykonywaniem zadań publicznych,

b)   organy nadzoru i kontroli nad powiatem, związane z wykonywaniem zadań publicznych.

 

 1. Udostępnianiu podlegają w szczególności:

a)    uchwały rady i zarządu,

b)   wnioski i opinie komisji rady,

c)    interpelacje i wnioski radnych,

d)   petycje rozpatrywane przez radę,

e)    protokoły z posiedzeń rady, zarządu i komisji rady,

f)    protokoły z kontroli zewnętrznych,

g)   akty nadzoru.

 1. Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem tych, co do których wyłączenie jawności wynika z ustawy.
 2. Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony w postępowaniu administracyjnym regulują właściwe przepisy.
 3. Udostępnianie dokumentów publicznych obejmuje prawo do:

a)    bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach,

b)   wglądu do dokumentów.

 1. Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez dysponenta dokumentu.

Udzielając informacji pracownik wskazuje uprawnionemu formę w jakiej dany dokument jest udostępniany.

 1. Dostęp do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:

a)    powszechnej publikacji,

b)   sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu powszechnego,

c)    bezpośredniego udostępnienia dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.

 1. Powszechnej publikacji dokonuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego określają właściwe przepisy.
 2. Sukcesywne udostępnianie do wglądu powszechnego dokumentów publicznych następuje w drodze wykładania lub wywieszania dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych oraz poprzez zainstalowanie urządzeń umożliwiających zapoznanie się z dokumentami, codziennie w godzinach pracy dysponenta dokumentów, w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
 3. Sukcesywnemu udostępnianiu podlegają następujące dokumenty:

a)    uchwały rady,

b)   uchwały zarządu,

c)    protokoły z sesji,

d)   protokoły z posiedzeń komisji.

 1. Dysponent może ustalić rodzaj dokumentów, do których wgląd odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika. Uprawniony ma prawo do sporządzania notatek i odpisów.
 2. Informacja publiczna udostępniana jest w formie ustnej lub pisemnej/elektronicznej. Udostępnianie informacji na pisemny wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni wówczas należy powiadomić wnioskodawcę o braku możliwości udostępnienia informacji w terminie 14 dni oraz o terminie jej udostępnienia, który nie może przekraczać 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, udzielający informacji powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się w drodze decyzji administracyjnej.

 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w sytuacji, gdy żądana informacja objęta jest przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ograniczenia dostępu stosuje się również ze względu na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 2. W przypadku, gdy nie jest niezbędne udostępnienie całego dokumentu, upoważniony przez dysponenta pracownik sporządza wyciąg z dokumentu, który podlega uwierzytelnieniu.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352).

 

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kielcach, w celu ich ponownego wykorzystywania:

 • dla informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach (BIP Starostwa Powiatowego w Kielcach):
  1. Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego udostępnionej w BIP Starostwa Powiatowego w Kielcach nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej używające tych informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia oraz czasie pozyskania informacji z BIP Starostwa Powiatowego w Kielcach.
  2. Starostwo Powiatowe w Kielcach ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w BIP Starostwa Powiatowego w Kielcach.
 • dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:
  1. Starostwo Powiatowe w Kielcach określa ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
  2. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Starostwo Powiatowe w Kielcach może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie.
  3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
  4. Starostwo Powiatowe w Kielcach, umożliwiając ponowne wykorzystywanie,  w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych      w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych    i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Kielcach, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 2. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania  lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718  z późn. zm.), z tym że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Sposób korzystania z informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych:

Starostwo Powiatowe w Kielcach zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych  (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.). W przypadku informacji sektora publicznego, mających cechy utworu, należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-01 14:25
Aktualizacja publikacji
Jedynak Agnieszka 2021-02-26 13:42
Wytworzenie publikacji
Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 2021-01-04 13:42
Zatwierdzenie
Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 2021-01-04 13:42
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry