• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Starostwo Powiatowe/Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy (..)

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim

       Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przypadającego na dzień 3 grudnia chciałabym życzyć wszystkim osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom, opiekunom wytrwałości, siły i konsekwencji w pokonywaniu przeciwności losu.

Życzę Państwu również, aby na trudnej drodze rehabilitacji i odzyskiwania samodzielności nie opuszczało Państwa przekonanie, że niepełnosprawność nie powinna stać na przeszkodzie w dążeniu do realizacji pragnień i marzeń oraz abyście nie tracili wiary we własne możliwości.

Niech każdy dzień otacza Państwa ciepłem, bliskością i przyjaźnią, która pozwoli zapomnieć
o troskach dnia codziennego.

Niech ten dzień będzie dla Państwa wyjątkowy, a każdy następny  niech przynosi radość i nowe pokłady sił, potrzebne do pokonywania trudności dnia codziennego.

Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim

Dominika Kąsek

 

PODSTAWA PRAWNA

           Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych a także Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
Powołana przy Starostwie Kieleckim Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego.

 

ZADANIA RADY

1) Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,

2) Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację,

3) Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,

4) Na wniosek Starosty Kieleckiego uczestnictwo w spotkaniach dotyczących osób niepełnosprawnych.

 

TRYB DZIAŁANIA RADY

            Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Kadencja Rady trwa 4 lata.

          Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków powiatowej rady dokonuje wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium Rady.  

           Posiedzenia Powiatowej Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej.

Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest sporządzany przez Sekretarza Rady protokół.

Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

 

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

              Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Kielcach na lata 2023-2026 zostali powołani Zarządzeniem wewnętrznym Nr 43/23 Starosty Kieleckiego z dnia 28.02.2023 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim

 

W skład Rady wchodzą:

• PRZEWODNICZĄCA - Dominika Kąsek

• WICEPRZEWODNICZĄCA - Aneta Rutowicz 

• SEKRETARZ - Katarzyna Papciakowska

• CZŁONEK - Anna Borusińska 

• CZŁONEK - Jadwiga Kamińska

 

Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim prosimy kierować na adres:

 

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZY STAROŚCIE KIELECKIM

ul. Wrzosowa 44

25- 211 Kielce (sekretariat)

Tel. (041) 200 12 00, (041) 200 12 08

E mail: sekretariat[at]powiat.kielce.pl

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-17 10:26
Aktualizacja publikacji
Skibowska Dominika 2023-10-24 12:46
Wytworzenie publikacji
Łaskawska Marzena - Starszy inspektor 2023-10-24 12:46
Zatwierdzenie
Łaskawska Marzena - Starszy inspektor 2023-10-24 12:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry